Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Governo liu husi Ministerio Transporte, Telekomunikasaun (MTT) no Ministerio Interior (MI) halo ona despaxu ida hodi regula movimento kontentor, hodi minimiza engfaramento no asidente iha Dili laran.

Ministro MTT, Jose Agustinho hatenen, relasiona ho engerafamento ne’ebe mak sempre akontese iha Dili laran hodi tezulta asidente trafiku tanba ne’e governo deside hodi halo despaxu ida ho numero 6/MKI/ MI/2020 dia 18 Novembro 2020 konaba proivizaun sirkulasaun veikulu pezado sira no kareta kontentor.

Ministro MTT, Jose Agustinho hatenen, relasiona ho engerafamento ne’ebe mak sempre akontese iha Dili laran hodi tezulta asidente trafiku tanba ne’e governo deside hodi halo despaxu ida ho numero 6/MKI/ MI/2020 dia 18 Novembro 2020 konaba proivizaun sirkulasaun veikulu pezado sira no kareta kontentor.

“Despaxu ne’e hau rasik mak asina no Primeiro Ministro no Ministro Interior atual, hodi regulariza movimento kareta kontentor,” Ministro Agustinho informa.

Nia dehan, despaxu ne’e preparado ona no sei implementa iha tempo badak, bainhira implementa mak kareta kontentor sira la kumpri mak sei prosesu tuir lei kodigo estrada nian.

“Ita hare katak durante ne’e maluk barak mak sai vitima tanba kareta kontentor no pezado sira ne’e balun hetan tohar no balun lakon vida tanba ne’e ita hakarak regula sira nia movimento,” nia salienta.

Iha fatin hanesan, Vise Ministro MI, Antonio Armindo hateten, kareta kontentor no pezado sira ne’e sei halo sirkulasaun tuir oras ne’ebe mak regula ona iha despaxu ne’e.

“Oras atu halo sirkulasaun iha parte dader hahu husi tuku 10:00 to'o 10:45 sira bele halo sirkulasaun liu husi oras ne’ebe ita sita ne’e labele halo movimento atu nune’e fo tempo ba trasporte privado no publiku sira hodi halo movimento nune’e labele mosu engarafamento,” Ministro Armindo informa iha Kaikoli Dili.

Nia dehan, ba parte lokaraik nian bele halo movimento iha tuku 15:00 to’o tuku 17:00 molok oras ne’ebe mak ema hotu sai serviso sira tenke para ona sirkulasaun no kuntinua fali iha tempo kalan nian.

“Regras ne’e ita sei aplika maibe ita sei halo uluk lai sosializasaun nune’e ema hotu bele hatene konaba oras sirkulasaun nune’e mos bainhira kontra regras oinsa nia sansaun hodi aplika,” nia informa.

Tanba ne’e nia dehan, sansaun ba ema sira ne’ebe mak kontra regras mak sei prosesu tuir lei kodigo estrada numero 6/2003 nunee mos selu multa no regras ne’e sei implementa husi Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL).

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04