Sábado, Junho 19, 2021

Diretor Ezekutivu Servisu Rejistu no Verifikasaun Emprezarial, Florêncio Sanches informa katak primeru trimestre tinan 2021, empreza 17 husi 100 pedidu maka deside taka sira nia kompanhia iha rai laran tanba konsekuensia surtu Covid-19 sira la hetan ona rendimentu.

Diretor Ezekutivu Servisu Rejistu no Verifikasaun Emprezarial, Florêncio Sanches informa katak primeru trimestre tinan 2021, empreza 17 husi 100 pedidu maka deside taka sira nia kompanhia iha rai laran.

Nia salienta empreza sira refere, 20% reprejenta empreza nasional no maioria estanjeiru tanba sira iha rendimentu susar ona selu taxa, eletrisidade, selu uma no rai, no selu trabalhador sira.

“Kompanhia internasional maioria tama mai Timor-Leste, ho objetivu kompete iha konkursu publiku, liu-liu area konstrusaun no konsutoria. Kuandu projetu laiha ona sira namlele, ne’e maka failhansu bo’ot ida,” nia hateten via telefone.

Nia dehan esforsu ne’ebe sira halo maka estabelese instrumentu legal sira atu hateten ba empreza internasional sira katak Timor-Leste loke odamatan, maibe importante halo re-investimentu ba setor produtivu sira atu sira labele mai hetan depois fila.

Nia hatutan tuir dadus ne’ebe iha hatudu husi 35,000 empreza ne’ebe rejistu iha sistema, empreza estranjeiru iha deit 100.

Nia haktuir empreza estranjeiru numeru ki’ik kompara ho empreza nasional, maibe sira nia kontribuisaun makas tebes tanba sira kaer obra bo’ot sira no fo servisu ba ema barak, entau wainhira taka kompanha fo impaktu makas ba ekonomia rai laran no bens servisu trabalhador sira nian.

Nia informa iha fulan Abril ne’e, pedidu official ne’ebe tama atu taka kompanha hamutuk 10, no iha mos pedidu sira via telefone kuaze 50 resin, maibe sira sempre halo esforsu atu konvense emprezariu sira, liu-liu nasional atu labele taka kompanhia.

Iha parte seluk, nain kompanhia Kadoras, Unip. Lda, emprezaria Kathleen Gonçalves lamenta ho servisu governu nian ne’ebe la ajuda setor privado sira atu kontinua halao servisu tanba governu seidauk halo pagamentu ba servisu ne’ebe sira halao ona.

Nia dehan iha fulan Janeiru tinan 2021, sira halo distribuisaun aihan ba komunidade sira iha Munisipiu Baucau remata ona, maibe to’o agora governu seidauk halo pagamentu.

“Fulan tolu ona seidauk selu ami, ne’e hamate ami nia negosiu. Susar ita nia osan la selu tan ne’e halo ami stress tebes. Ita la apoia ita nia setor privado sira tanba ami investe ho ami nia osan,” nia hateten.

Nia dehan iha nasaun barak estado foti inisiativa apoia setor privado sira atu bele servisu lao nafatin hodi fo servisu ba ema barak, maibe Timor servisu sira ne’e lao ladiak pagamentu sira atrazu prejudika setor privado sira.

Nia hateten empreza barak sei aguenta hodi hamenus deit oras servisu, hamenus ema no hapara servisu nain sira ne’ebe ladun importante, maibe balun la aguenta ona tenke taka.

Nia hatutan governu iha ona planu rekuperasaun ekonomia, importante alokasaun orsamentu proprio no dezenvolve planu implementasaun ida ne’ebe integradu atu bele hakbi’it setor privado sira hodi responde ba konsekuensia Covid-19 ba ekonomia rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04