Sábado, Junho 19, 2021

Familia matebian, Gregorio da Silva hateten Centru Integradu Gestão Crize (CIGC) ho familia konkorda ona atu lori matebian mane ho inisial FR ba halo’ot iha suku Makadiqi, Postu Administrativu Uatulari, iha Munisipio Viqueque, maibe nafatin tuir protokolu Covid-19 tanba matebian mate ho Covid-19.

Familia matebian, Gregorio da Silva hateten Centru Integradu Gestão Crize (CIGC) ho familia konkorda ona atu lori matebian mane ho inisial FR ba halo’ot iha suku Makadiqi, Postu Administrativu Uatulari, iha Munisipio Viqueque.

Nia salienta matebian hetan asidente kareta iha loron 27 fulan Abril, wainhira ba servisu fatin iha Fatuhada. Depois hetan asidente estrada matebian evakua kedas ba Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV) hodi hetan tratamentu. To’o iha hospital mediku sira halo kedas intervensaun hanesan ezame X-Ray, USG no CT-Scan ba matebian, no halo observasaun durante oras nen nia laran. Depois rezultado diagnosa laiha problema no mediku sira fo alta pasiente fila ba uma.

Nia dehan iha loron 29, matebian nia kondisaun grave tanba konsiensia tun beibeik, entaun familia deside lori fali ba HNGV, no mediku sira deside halo CT-Scan fali no rezultado detekta matebian ulun nakfera no ran nakonu iha kakutak. Tanba rezultadu teste PCR matebian hatudu positivu Covid-19, entau evakua pasiente mai iha sala izolamentu Vera Cruz to’o hakotu iis iha loron 2 fulan Maio.

“Matebian primeiru asidente, maibe rezultado swab teste hatudu positivu tanba ne’e maka sira dehan mate ho Covid-19, entau matebian hatais hanesan ema mate ho Covid-19, no prosesu funeral mos tuir protokolu Covid-19.

Ami halo ona negosiasaun ho CIGC, agora sai husi ne’e para iha nia uma iha Kital Bo’ot minute balun, no ami lori ba liu Uatolari tanba katuas no ferik iha ne’eba. To’o iha ne’eba ami para tiha lai oituan maka ami sei lori ba rate haloot tuir protokolu Covid-19 nian,” nia hateten iha sala izolamentu Vera Cruz, Dili.

Nia dehan sira komprende protokolu tratamentu sira iha situasuan surtu Covid-19 katak pasiente hotu ne’ebe tama hospital tenke teste swab, maibe sira lamenta ho sistema no jestaun ne’ebe lao iha HNGV tanba matebian ho kondisaun konsensia ne’ebe tun makas mediku sira haruka faila ba uma to’o ikus mai kondisaun grave ba fali la konsege salva ona.

“Primeiru dehan laiha buat ida haruka ami fila ho matebian nia konsensia ne’ebe menus, ne’e ami la kontente. Depois mai fali dehan matebian ulun nakfera, ami koalia laos atu ami nia oan mai fali lae, maibe sidadaun barak uza motor no kareta iha rai alran, en’ebe ita atu salva,” nia hateten.

Nia informa matebian mate ho idade 27 anos, no matebian kabenain ho oan nain hat.

Tuir dadus komulativu husi 21 fulan Marsu to’o loron 2 fulan Maio tinan 2021, hatudu total kazu konfirmadu positivu hamutuk 2,444, no husi numeru ne’e nain 1,260 ativu halo tratamentu iha sala izolamentu sira, no nain 4 maka mate ona ho Covid-19, no seluk hetan rekuperasaun.

Entretantu, Diretor Kliniku Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Doutor Flavio Brandao hateten pasiente hotu ne’ebe presiza halo internamentu tenke halo swab teste atu bele prevene transmisaun ba pasiente sira, familia no professional saúde sira iha hospital.

Nia dehan pasiente sira ne’ebe rezultado teste swab positivu, direitamente evakua ba iha sala izolamentu Vera Cruz atu hetan tratamentu iha ne’ebe tuir sira nia moras.

“Kazu sira emergensia ne’e intervensaun salva vida lao hanesan sira mai ho iis bo’ot ita tau dadaun oxygenu, no sira ran sai barak hapara ran, maibe teste swab mos tenke halo. Depois ezaminasaun remata depende ba rezultado teste swab positivu ho moderadu ita haruka ba Vera Cruz atu asegura ita nia maluk barak iha laran tanba ita tenke halo prevensaun atu labele iha infesaun entre pasiente sira,” nia hateten.

Nia dehan kazu matebian FR ne’e, mai primeiru seidauk deteta entau fila tiha ba uma, depois loron rua mosu ona sintoma sira hanesan muta, ulun moras mai fali halo CT-Scan deteta akumulasaun ran iha ulun rezulta husi asidente no pasiente presiza baixa, maibe rezultado teste swab positivu entau tenke evakua ba izolamentu Vera Cruz.

Nia hatutan iha izolamentu Vera Cruz, ekipa mediku sira halo esforsu makas fo tratamentu ne’ebe diak ba matebian, maibe lakonsege tanba kondisaun ne’ebe matebian hetan husi asidente ne’e grave.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04