Sábado, Junho 19, 2021

Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten habitante 50,619 husi total 154,000 maka seidauk simu cesta bazika ou nesesidade bazika ne’ebe governu promote $50 dolar kada ema.

Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten habitante 50,619 husi total 154,000 maka seidauk simu cesta bazika ou nesesidade bazika ne’ebe governu promote $50 dolar kada ema.

Nia salienta servisu distribuisaun cesta bazika kontinua lao iha suku sira ne’ebe seidauk simu, maibe nafatin kumpri protokolu prevensaun Covid-19 tanba Ermera aplika serka sanitaria.

“Sasan sira ne’ebe simu ne’e tuir komunidade sira la koresponde ba montante orsamentu ne’ebe estado promote katak kada ema ida hetan $50, maibe sira konta presu merkadu sasan sira ne’e la to’o $50, no to’o deit $25 to’o $35. Ne’e lamentasaun ne’ebe komunidade sira hato’o,” nia hateten via telefone.

Nia dehan produtu nesesidade baziku ne’ebe kompanha kontrator sira distribui kada suku la hanesan, liu-liu balun habitante simu produtu naan balun fali la simu tanba diferente kompanha.

Nia hateten mekanismu servisu distribuisaun nesesidade bazika ne’e ladun organizadu tanba kompanha sira la kopera diak ho autoridade lokal sira iha trenu.

Nia informa bazea ba dadus subsidiu $200 hatudu total habitante hamutuk 145,000, ne’ebe hela namkrai iha 52 sukus no 276 aldeias iha munsipio Ermera.

Iha parte seluk, Xefe Suku Kaikoli, Hipolito Marques hateten iha munisipiu Dili mos habitantes barak seidauk simu sira nia direitu, maibe habitante suku Kaikoli sira simu hotu ona iha iha fulan Abril nia laran.

Nia dehan komunidade sira maioria kestiaona valor sasan ne’ebe kompanha fo la to’o $50, maibe agradese tanba bele sustenta sira nia moris iha samana ruma nia laran.

“Ita iha hela serka sanitaria laran, entau ita nafatin fo hanoin komunidade sira atu kumpri regras saúde nian hanesan ema hotu simu sira nia direitu tenke uza maskara no mantein distansia, durante distribuisaun lao hela,” nia hateten. 

Nia informa bazea ba dadus subsidiu Covid-19 nian, hatudu total habitantes iha suku Kaikoli hamutuk 5,961, no sira maioria simu hotu ona cesta bazika.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04