Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Iha ambitu selebrasaun loron nasional ba administrasaun publika ba dala hitu iha tinan 2021, Ministerio da Saúde realiza atividade medical check-up no konsulta medika jeral ba funsionario publiku ho familia no komunidade sira atu halo deteksaun sedu ba moras kronika sira tanba funsionario publiku barak lakon vida iha idade produtivu.

Ministerio da Saúde realiza atividade medical check-up no konsulta medika jeral ba funsionario publiku ho familia no komunidade sira atu halo deteksaun sedu ba moras kronika sira.

Nia dehan ema hotu inklui funsionario publiku sira iha responsabilidade atu kuida saúde, liu husi halo konsulta jeral regular hodi bele detekta sedu ba moras atu lalais halo intervensaun tratamentu.

“Ministerio da saúde ho nia ekipa ami prontu atu tau atensaun ba ita nia ema sira ne’ebe hakarak mai konsulta. No la taka dalan ba ita nia funsionario publiku sira atu mai chek-up tanba dala barak ita nunka hatene ita nia moras saida no ita rasik lakohi ba koko ita nia tensaun, kolesterol, glokosa. Buat simpres ne’ebe bele oho ita iha tempu ne’ebe ita mos lahatene,” nia hateten iha serimonia lansamentu atividade selebrasaun loron nasional funsaun publika iha Servisu Saúde Munisipio Dili.

Nia hateten moras hira ne’e afeta imunidade ema nian no iha situasaun actual ho surtu Covid-19 risku bo’ot ba mortalidade tanba ne’e importante atu konsulta regular ba estado saúde atu bele halo tratamentu hodi evita dezenvolve komplikasaun sira.

Entretantu, Presidente Komisaun Funsaun Publika (KFP), Faustino Cardoso hateten ministerio da saúde maka responsavel ba atividade selebrasaun tinan ida ne’e nian tanba ne’e realiza mos atividade konsulta jeral atu fo hanoin ba ema hotu katak saúde iha ema ida-ida nia responsabilidade.

Nia dehan sira la obriga funsionario publiku hotu atu simu vasina Covid-19, maibe enkoraja sira atu simu vasina tanba vasina maka uniku meus prevene Covid-19.

“Ita respeitu direitu ema nian ne’e fundamental, ita mos iha dever atu asegura saúde publika. Tanba ne’e entre direitu individual no dever saúde publiku tenke iha ekelivru, maibe fila fali ba ema nia konsensia tanba lema saúde nian katak saúde iha ita ida-ida nia responsabilidade,” nia hateten.

Nia enkoraja funsionario publiku hotu, atu hatudu nafatin espiritu servi iha situasaun agora no kumpri nafatin protokolu prevensaun Covid-19.

Iha parte seluk Kordenador atividade medical chek-up, dotor Frederico Bosco hateten konsulta ne’ebe sira fornese maka koko tensaun, ran midar, pezu atu bele detekta sedu karik iha risku ba moras kronika sira hanesan moras fuan, stroke, ran midar, rins falha hodi bele halo intervensaun sedu.

“Ita presiza detekta sedu no halo intervensaun atu sira labele dezenvolve komplikasaun. Tanba bainhira deteta sira iha risku ruma ita halo kedas tratamentu atu iha kontrolu ne’ebe diak no hatama sira iha programa tratamentu moras lahada’et ne’ebe organizadu ona iha sentru saúde sira,” nia hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04