Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Governu liu husi Ministeriu Transporte no Telekomunikasaun (MTK) hahu reativa fali sirkulasaun transporte publiku bis husi kapital Dili ba munisipiu maibe tenke kumpri regras prevensaun no mantein distansiamentu sosial.

Governu liu husi Ministeriu Transporte no Telekomunikasaun (MTK) hahu reativa fali sirkulasaun transporte publiku.

Diretor Geral MTK, Gaspar de Araujo, hateten governu autoriza ona sirkulasaun transporte publiku hanesan bis bele halo ona movimentu ho pasazeiros husi Dili sai ba munisipiu no munisipiu tama mai Dili maibe husu atu motorista no pasazeiros tenke kumpri regras.

"Regras ne'ebe atu kompri mak pasazeiros ho motorista tenke kompleta vasina dalarua no iha kartaun kinur, tula pasazeiros tenke halo limitasaun nune'e bele hetan distansiamentu sosial," nia dehan.

Nia dehan, kondutor transporte publiku sira tenke kompleta dokumentu kareta nian, balun mate tenke halo fali, nune'e mos tula pasazeiros labele liu kapasidade kareta nian, tenke kontrola pasazeiros uza maskra no fase liman beibeik.

"Ita mos autoriza hikas transporte publiku hanesan mikrolet bele halo movimentu iha Dili laran nune'e bele fasilita ita nia komunidade sira ba merkadu nune'e mos ba sentru saude sira," DG MTK Freitas salienta.

Iha fatin hanesan, Xefe Departamentu Tranzitu no Seguransa Rodaviaria Nasional PNTL, Inspektor Xefe Inosencio Freitas hateten, parte seguransa sei kordena ho Centru Integradu Gestao de Crizi (CIGC) hodi defini kuantidade tula pasazeiros iha transporte publiku no kompleta vasina.

"Ita orienta membru iha postu entrada sira hodi kontrola dokumento sira no kontrola pasazeiros sira konaba utiliza kartaun kinor no kumpri regras tanba tuir lei ema ne'e vasina dala rua mak bele halo movimentu," nia salienta.

Alende ne'e nia depan, nune'e mos ba mikrolet sira ne'ebe mak halo movimentu tula pasazeiros iha kapital Dili tenke tula deit pasazeiros nain 7, labele liu husi ne'e.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04