Familia 16 ne'ebe mak durante ne'e hela iha sentru evakuasaun sira iha kapital Dili tanba afeta husi inundasaun fulan Abril 2021 deside ona fila ba ida-idak nia munisipiu.

Familia 16 ne'ebe mak durante ne'e hela iha sentru evakuasaun sira iha kapital Dili tanba afeta husi inundasaun fulan Abril 2021 deside ona fila ba ida-idak nia munisipiu.

Sekretariu Sekretaria Estadu Protesaun Sivil (SEPS), Joaquin Gusmao, hateten familia hirak refere hela iha sentru evakuasaun hahu husi dia 4 abril mai to'o ohin loron tanba sira nia uma iha area risku ba dezastre no hetan estragos total husi dezastre naturais.

Nia dehan, durante ne'e familia vitima inundasaun hamutuk nain 142 mak hela sentru evakuasaun hitu (7) iha kapital Dili laran.

"Husi numeru 142 ne'e, iha familia 16 mak desidi fila ba sira ida-idak nia munisipiu tanba hela fatin iha Dili la iha," SEPS Araujo hateten.

Nia dehan, governu fasilita transporta ba familia 16 hodi fila ba sira nia ida-idak nia moris fatin.

"Alende ita ajuda transporta, iha mos apoiu ho material konstrusaun ba sira nune'e sira bele konstrui sira nia uma iha munisipiu," nia salienta.

Nia hateten, familia 16 ne'e fila ona ba sira nia munisipiu Ainaru, Ermera, Bobonaru no Baucau.

Entretantu, vitima Maria da Silva, hateten dedisi fila ba munisipiu ne'e sira mak hakarak tanba sira atu hela iha Dili mos uma la iha nune'e mos rai la iha hodi halo uma.

"Ami familia 16 ne'e desidi no husu governu apoiu transporta ami ba munisipiu, nune'e oferese ami nia material rekoperasaun nune'e ami bele konstrui fali ami nia uma iha foho," vitima Silva salienta.