Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Diretur Servisu Saúde Munisipiu Ermera, Antonio de Fatima hateten taxa partisipasaun komunidade nian iha programa vasinasaun Covid-19 menus kompara ho munisipiu seluk tanba trauma ho informasaun sira iha sosial media konaba vasina nia seguru.

Diretur Servisu Saúde Munisipiu Ermera, Antonio de Fatima hateten taxa partisipasaun komunidade nian iha programa vasinasaun Covid-19 menus kompara ho munisipiu seluk.

Nia dehan esforsu hotu sira halo atu konvense komunidade sira hakbesik aan ba postu vasina simu vasina, maibe realidade komunidade sira lakohi simu vasina.

“Dezafiu ne’ebe ami hasoru mak komunidade sira tauk mai simu vasina relasional ho informasaun hoax sira ne’ebe iha sosial media, no aumenta tan ho ita nia politiku sira sempre halo deklarasaun Covid-19 bosok no vasina ne’e halo ema mate tanba ne’e ita hasoru hela problema,” nia hateten hafoin partisipa iha enkontru avaliasaun nasional kampanha vasinasaun iha Hotel Novu Turismu, Dili.

Nia hateten trasa ona estratejia foun atu implementa mak nafatin halo sensibilizasaun konaba efetividade vasina ba prevensaun Covid-19 no minimiza risku gravidade, estabelese postu vasina movel iha fatin sira ne’ebe ema barak hanesan Igreja, merkaduno ema mai nain ida mos fo vasina la presiza hein to’o nain 12.

Nia informa kobertura vasinasaun Covid-19 iha munisipiu Ermera ki’ik liu kompara ho munisipiu sira seluk tanba doze segundu foin atinji 10.2% no doze primeru atinji 30.2%.

Tuir dadus progressu vasinasaun Covid-19 iha Timor-Leste, total doze ne’ebe administra ona hamutuk 670,425 ba ema hamutuk 421,912 (55.9%) simu ona dose primeru no ema nain 248,513 (32.9%) kompleta ona dose segundu.

Entretantu, Manager Programa iha Forum NGO Timor-Leste (FONGTIL), Lorenço Tito hateten rezultado monitorizasaun sosiedade sivil husi loron 13 ate 17 fulan Setembru tinan 2021, hatudu taxa partisipasaun diak iha munisipiu Dili, Liquiça no Covalima, maibe munisipiu seluk partisipasaun menus liu.

Nia dehan sira identifika iha sentru saúde Railaco suku Matata no suku Miligu munisipiu Ermera, komunidade sira lakohi ba simu vasina tanba vasina dala rua mos la halo movimentu no barak sei trauma simu vasina.

“Presiza hasa’e rekursu ema hodi kobre fatin dook sira, liu husi koperasaun ho lider komunidade sira no halo kampanha halakon rumoris hodi harii fali konfiansa povu mai fasilidade saúde sira hanesan iha postu saúde Letefoho, Railaco no fatin seluk,” nia hateten.

Iha parte seluk, Diretur Jeral Servisu Prestasaun Saúde, iha Ministerio da Saúde, Dra. Odete da Silva Viegas rekonhese presiza adopta estratejia sensibilizasaun sai tama uma tanba iha area rural familia barak la asesu ba televizaun no radio.

“Sensibilizasaun sira ita halo, maibe ita tenke muda estratejia ruma tanba asesmentu ne’ebe halo hatudu ema pursentu bo’ot hetan informasaun husi TV, maibe sira iha area rural laiha TV entau ami presiza hare fali,” nia hateten.

Nia hateten rezultado asesementu rapidu hatudu komunidade barak tauk simu vasina tanba sira sofre hela moras seluk no sei duvida ho serugansa vasina rua ne’ebe introdus iha rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04