Sexta, Janeiro 21, 2022

Governu liu husi enkontru Konselhu dos Ministrus aprova transformasaun Ilha Atauru ba munisipiu da-14 foun tanba Atauru area ne'ebe mak espesifiku, no servisu admistrasaun munisipal bele promove diak liu tan.

Ministru Prezidensia KM, Fidelis Leite Magalhaes, hatete transformasaun Atauru ba munisipu foun ne'e bazeia ba dekretu lei numeru 3/2016 konaba estatutu admistrasaun munisipal nian.

Ministru Prezidensia KM, Fidelis Leite Magalhaes, hatete transformasaun Atauru ba munisipu foun ne'e bazeia ba dekretu lei numeru 3/2016 konaba estatutu admistrasaun munisipal nian.

Nia hateten, antes ne'e Atauru hanesan postu admistrativu ida husi munisipiu Dili nian maibe hare fali ba proposta ne'ebe mak submete husi ministeriu admistrasaun estatal konaba transformasaun Atauru ba Munisipu foun no governu aprova sai munisipiu foun.

"Komesa ohin ba oin Atauru sai ona munispiu foun no nia postu admistrativu 2, no suku 4 nafatin," MPKM Magalhaes hateten.

Nia dehan, transformasaun Atauru ba munispiu foun ne'e governu tau ona orsamentu hamutuk 13 milhoes dolares amerikanu hodi funsiona sira nia servisu admistrasaun.

"Ita husu atu Atauru oan sira bela servisu hamutuk hodi garante dezenvolvimentu diak no promove turismu ne'e mak Atauru iha," nia hateten.

Entretantu, Deputadu iha Parlamentu Nasional, Mariano Asnami Sabino hateten, transformasaun Atauru ba munisipiu ne'e hetan ona aprovasaun husi parlamentu nasional liu husi proposta lei divisaun admistrativa teritorial numeru 11/2009 no altera ba dekretu lei numeru 3/2016 hodi tranforma Atauru ba munisipiu foun ida iha Timor-Leste.

"Politika transforma Atauru ba munisipiu foun ne'e hodi fasilita populasaun sira asesu ba merkadu, populasaun lokal sira bela asesu ba servisu publiku liu husi kriasaun servisu admistrasaun publika," Deputadu Asnami hateten.

Tanba ne'e iha futuru sira rasik mak garante dezenvolvimentu iha Atauru liu husi promove fatin turismu sira no rikusoin iha tasi nian.

Alende ne'e nia dehan, dadaun ne'e Timor iha munisipiu 14 munisipiu ho aprovasaun Ilha Atauru hodi sai ona munisipu foun iha Timor-Leste laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04