Diretor Kliniku, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Dr. Marcelino Correia informa katak iha fulan Agostu tinan 2021, sala urgensia regista pasiente vitima violensia domestika fisika hamutuk nain 13.

Diretor Kliniku, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Dr. Marcelino Correia informa katak iha fulan Agostu tinan 2021, sala urgensia regista pasiente vitima violensia domestika fisika hamutuk nain 13.

Nia saliante pasiente nain 13 ne’e kompostu husi feto nain 6 no mane nain 7, ne’ebe hetan violensia fisika pankada iha uma laran.

“Sira ne’ebe hetan violensia fisika domestika ne’e, ita rekolha sira nia data ou dadus. Kuandu iha karta ruma deriji mai hospital presiza relatorio mediku atu sai evidensia ba prosesu justisa nian ita sei submete ba ida ne’e,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia hateten profesional saúde sira la hato’o keixa, maibe sira fo atendimentu mediku tuir nesesidade no diagnosis pasiente nian, no rekorda hela dadus sira to’o iha tempu ruma prosesu kazu ne’e iha justisa maka hospilta iha dadus atu submete ba iha instituisaun relevante sira.

Iha parte seluk, kordenadora Fatin Hakmatek PRADET, Luisa Marçal hateten iha fulan Agostu, sira fo asistensia ezaminasaun medika forensika ba vitima violensia bazea ba jeneru nain 33 husi total 36.

Nia dehan rezultado ezaminasaun ne’e sira submete ba iha instituisaun relevante hanesan evidensia ida hodi prosesu kazu ne’e ba justisa.

“Ita hare referal kazu hanesan hela tanba kazu fulan-fulan la menus husi 30. No iha fulan Agostu ne’e kazu sira ne’e referal mai husi munisipiu Ermera, Likisa, Aileu inklui Dili,” nia hateten.

Nia hateten vitima 36 ne’e kompostu husi feto adulto nain 27, labarik feto nain 7 no labarik mane nain 2. No kazu sira ne’e maioria kazu violensia domestika fisiku hamutuk 26 no krime violensia seksual nain 10.

Nia hatutan situasaun agora ho surtu Covid-19 iha fator lubun ida maka kontribui ba hamosu violensia hasoru feto no labarik iha uma laran no sosiedade tanba ema hotu moris ho sentimentu tauk, stress lakon servisu.