Sexta, Janeiro 21, 2022

Fundadora Organizasaun Women Working Center Timor-Leste, Elisabeth Lino de Araújo hateten governu tenke aselera elaborasaun dekretu lei trabalhadora domestika hodi dignifika sira nia servisu no proteje sira nia direitu tanba barak hetan disputa laboral, maibe lei laiha atu proteje sira.

Fundadora Organizasaun Women Working Center Timor-Leste, Elisabeth Lino de Araújo hateten governu tenke aselera elaborasaun dekretu lei trabalhadora domestika hodi dignifika sira nia servisu no proteje sira nia direitu tanba barak hetan disputa laboral, maibe lei laiha atu proteje sira.

Nia salienta tinan 2012, governu hasai lei laboral numeru 4/2012, maibe lei ne’e la dignifika maluk feto sira ne’ebe servisu hanesan servidor iha uma laran tanba iha artigu 2 pontu 3 hateten trabalhadora domestika sei regula iha legislasaun espesifiku.

“Hau ejiji lei trabalhadora domestika tenke iha atu fo biban ba sira atu sira sente katak estado dignifika duni sira nia servisu no sira hetan protesaun legal hodi nune’e trabalhador domestika iha ita nia rai labele sai hanesan trabalhador sira iha nasaun seluk ne’ebe ema halo violasaun ba sira,” nia hateten bainhira partisipa iha selebrasaun aniversario WWCTL ba dala X iha salaun Lux Clarita, Dili.

Nia dehan servisu servidora domestika ne’e kampu servisu ne’ebe potensial tebes iha era ida agora tanba feto sira barak halao servisu iha publiku, maibe sira presiza mos ema seluk ne’ebe ajuda sira halao servisu uma laran.

Iha oportunidade ne’e nia apela ba feto maluk ne’ebe fo servisu ba nia maluk sira halao servisu uma laran atu fo tratamentu ne’ebe dignu ba sira tanba sira nia kontribuisaun bo’ot tebes.

Nia informa rezultado peskiza ne’ebe sira halao iha munisipiu Dili, Suai no RAEOA iha tinan 2017, hatudu 35% servidor uma laran iha Dili la hetan lisensa, maske sira moras no familia moras. No 47% sira simu salariu menus husi salariu minimu ne’ebe governu deside $115 kada fulan.

Entretantu, servidora domestika husi Postu Administrativu Remexio, iha Munisipiu Aileu, Fernanda Ferreira, hateten tinan 24 (1997-2021) halao servisu domestika hetan violensia oioin, liu-liu violensia fisiku, violensia psikolojika, ekonomia, husi empregador sira, maibe nesesidade moris no familia tenke simu konsekuensia sira ne’e.

Nia dehan durante servisu hanesan servidora uma laran salario ne’ebe hetan iha tempu Indonesia nian 30 to’o 50 ribuh kada fulan, maibe servisu ne’ebe halao husi uma laran to’o hakiak animal hotu.

“Hasoru empregador ne’ebe diak ami kontente ho hahalok ne’ebe sira halo hare ami diak, maibe hasoru empregador ne’ebe ladiak ami sente triste tebes tanba lei laiha atu proteje ami,” nia hateten

Nia hateten iha tinan 2014, partisipa iha atividade WWCTL nian hamutuk ho feto maluk sira seluk hodi halo advokasia no kampanha ba kondisaun servisu ne’ebe justu ba tabalhador domestika sira hotu.

Iha parte seluk, Diretur Jeral, iha Sekretaria Estado Igualidade no Inkluzaun (SEII), Armando da Costa hateten hahu tinan 2017, governu lidera husi Sekretario Estado Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) hahu halo elaborasaun ba dekretu lei trabalhador domestika, maibe iha kestaun balun liga ho salariu minimu ne’ebe dada to’o agora seidauk iha lei trabalhador domestika.

Nia dehan dadaun ne’e sira halo hela revizaun ba planu asaun nasional violensia bazea jeneru, ne’ebe tau konsiderasaun makas ba asuntu trabalhador domestika, liu-liu koalia konaba formasaun kapasitasaun no protesaun tanba setor ida ne’e iha futuru mai sei fo servisu ba ema barak, liu-liu feto sira.

“Iha Dili demanda servisu uma laran bo’ot tebes tanba feto no mane barak ba servisu hotu, entau iha nesesidade atu responde ba ida ne’e tanba ne’e alende ita asegura direitu servisu ba maluk sira ne’e iha obrigasaun ida atu asegura kualidade servisu ne’ebe ita fornese ba atu kuida nafatin siklu korente servisu entre servidor no empregador,” nia hateten.

Nia hateten sira hamutuk ho organizasaun sosiedade sivil sira nafatin halo esforsu halo advokasia ba ministerio relevante sira atu asegura elaborasaun dekretu lei trabalhador domestika hodi asegura kondisaun servisu ne’ebe dignu ba sira no fo protesaun ba sira nia direitu hanesan trabalhador.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04