Sexta, Janeiro 21, 2022

Iha ambitu komemorasaun masakre 12 Novembru ba dala 30 iha tinan 2021, Komite 12 Novembru servisu hamutuk ho Ministerio da Saúde (MdS), liu-liu Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV) realiza atividade konsulta massal no vasinasaun Covid-19 ba sobrevivente sira atu halo deteksaun sedu ba moras kronika sira, no prevensaun ba infesaun Covid-19.

Komemorasaun masakre 12 Novembru ba dala 30 Komite 12 Novembru servisu hamutuk ho Ministerio da Saúde (MdS), liu-liu Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV) realiza atividade konsulta massal no vasinasaun Covid-19 ba sobrevivente sira.

Presidente Komité 12 Novembru, Gregorio Saldanha hateten konsulta massal ne’e halao kada tinan hodi fo espasu ba sobrevivente ho familia sira atu halo chek up ba sira nia saúde no konvense sira ne’ebe seidauk simu vasina Covid-19 bele simu vasina.

“Husu kolega sira atu aproveita didiak konsulta ne’e no esplika moras ba mediku sira no enfermeru sira, nune’e ita bele hetan mudansa ruma ba ita nia saúde,” nia hateten hafoin partisipa iha abertura atividade konsulta massal iha edifisiu Sekretario Estado Joventude no Desportu, Dili.

Nia dehan komité halo esforsu tau matan ba sobrevivente sira, liu-liu fo rekomendasaun ba sira ne’ebe iha kondisaun moras hela atu bele hetan tratamentu saúde. No sira mos fo rekomendasaun ba sobrevivente nia oan sira atu asesu ba oportunidade eskola no kampu servisu iha rai laran no rai liur.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten sistema saúde sei fraku tebes intermus rekursu humanu, ekipamentu mediku no medikamentu sira, liu-liu ba atendimentu moras Covid-19, tanba ne’e ema hotu tenke kontribui ba prevensaun liu husi simu vasina kontra Covid-19.

“Kampanha vasinasaun Covid-19 iha susesu ne’ebe signifikativu tebes iha ita nia rai. Loos iha munisipiu balun ne’ebe ita tenke luta no fo nafatin informasaun atu konvense sira simu vasina Covid-19, maibe parte seluk munisipiu balun ho sira nia partisipasaun no kontribuisaun diak tebes hanesan munisipiu Viqueque, Covalima no Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA) nia presentajen bo’ot 80% populasaun hetan ona vasina,” nia hateten.

Nia dehan munisipiu ne’ebe presiza atensaun makas liu tan mak munisipiu Ermera, Liquisa no Bobonaro tanba ema barak seidauk hakarak simu vasina, entau atinjimentu ki’ik tebes.

Nia hateten progressu kampanha vasinasaun ne’ebe signifikante konsegue redus kazu infesaun foun iha munisipiu sira hotu no redus mortalidade.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04