Segunda, Julho 15, 2024

Provedór ba Provedoria Direitu Umanu no Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres salienta akontese violasaun direitu umanu ho eskalaun ki’ik iha prizaun Becora, Gleno no Suai, hanesan prizioneiru barak laiha komunikasaun regulár ho advogadu, laiha espasu ne’ebé sufisiente, laiha kondisaun ne’ebé dignu, no prizioneiru juvenil no feto sei dadur hamutuk ho mane no adultu iha prizaun ida.

Provedor ba Providoria Direitu Humanu no Justisa (PDHJ), Virgilio da Silva Guterres hateten prizoneiru sira nia Direitu sei hetan violadu, liu-liu Direitu ba hetan tratamentu saude, edukasaun no espasu ne'ebe dignu atu hela.

Leia mais...

Provedor Provedória Direitus Umanus no Justisa (PDHJ), Virgilio da Silva Guterres “Lamukan” hatete, durante tinan 19 PDHJ enfrenta problema menus rekursu umanu no finanseiru hodi fasilita sira-nia servisu.

Provedor Provedória Direitus Umanus no Justisa (PDHJ), Virgilio da Silva Guterres “Lamukan” hatete, durante tinan 19 PDHJ enfrenta problema menus rekursu umanu no finanseiru hodi fasilita sira-nia servisu.

Leia mais...

Diretór Ezekutivu Asosiasaun HAK, Feliciano da Costa Araújo informa rezultadu monitórizasaun ba prizaun Becora, Gleno no Suai iha períodu 2022-2023, deskobre problema no dezafiu barak ne’ebé prizioneiru sira hasoru inklui prizioneiru sira ho moras mentál tau hamutuk ho prizioneiru sira seluk no sira ne’ebé sofre moras hada’et, dadur kahur ho sira seluk.

Diretor Ezekutivu Asosiasaun HAK, Feliciano da Costa Araujo hateten rezultadu monitorizasaun iha Prizaun Becora, Gleno no Suai deskobre prizoneiru sira sofre moras mental no moras la hadaet dadur hamutuk deit tanba espasu limitadu.

Leia mais...

Embaixadór Uniaun Europeia, iha Timor-Leste, Marc Fiedrich hateten dezafiu bo’ot ne’ebé mundu, partikularmente estadu Timor-Leste enfrenta iha esforsu hapara Violénsia Bazeia ba Jéneru (VBJ) mak halalok violénsia sei hetan aseitasaun iha sosiedade, katak feto barak sei konsidera aktu violénsia ne’ebé sira hetan husi mane sira ne’e normal.

Embaixadór Uniaun Europeia, iha Timor-Leste, Marc Fiedrich hateten dezafiu bo’ot ne’ebé mundu, partikularmente estadu Timor-Leste enfrenta iha esforsu hapara Violénsia Bazeia ba Jéneru (VBJ) mak halalok violénsia sei hetan aseitasaun iha sosiedade.

Leia mais...