Domingo, Julho 14, 2024

Diretora Nasionál Kontrola Moras, iha Ministériu Saúde, Doutora Josefina Clarina João, informa labarik idade menus husi tinan 14 nain 71 mak dadaun ne’e moris ho Human Immunodeficiency Virus (HIV) tanba sira hetan tranzmisaun husi sira-nia inan durante isin rua no partu.

Diretora Nasionál Kontrola Moras, iha Ministériu Saúde, Doutora Josefina Clarina João, informa labarik idade menus husi tinan 14 nain 71 mak dadaun ne’e moris ho Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Leia mais...

Akademista Universidade Nasional Timor-Lorosa'e (UNTL), Dosente Dulce Martins hatete feto no labarik la segursu asesu ba transporte públiku hanesan mikrolete no anguna sira tanba, sempre akontese asediu no abuzu sexual bainhira halo viajen tantu iha Díli ka ba munisípiu sira.

Akademista Universidade Nasional Timor-Lorosa'e (UNTL), Dosente Dulce Martins hatete feto no labarik la segursu asesu ba transporte públiku hanesan mikrolete no anguna sira.

Leia mais...

Diretór Klinika Bairo Pite, Inacio dos Santos hateten Ministériu Saúde no Institutu Nasionál Kombate HIV-SIDA (INCSIDA) nia esforsu ba elimina transmisaun Human Immunodeficiency Virus (HIV) seidauk másimu, liu-liu knaar halo edukasaun no sensibilizasaun informasaun prevensaun ba komunidade iha baze sei mínimu tebes tanba ne’e númeru kazu tranzmisaun HIV foun aumenta kada tinan.

Diretór Klinika Bairo Pite, Inacio dos Santos hateten Ministériu Saúde no Institutu Nasionál Kombate HIV-SIDA (INCSIDA) nia esforsu ba elimina transmisaun Human Immunodeficiency Virus (HIV) seidauk másimu.

Leia mais...

Sekretáriu Tekniku Admistrasaun Eleitorál (STAE) seidauk iha kabina espefiku ba ema difisiente matan hodi ezerse sira-nia direitu hodi vota liuhusi letra braile.

Diretor Ezekutivu STAE, Acilino Manuel Branco dehan, iha eleisaun lejislatura parlamentár ne’e ba ema ho difisiente matan STAE autoriza akompaña husi familia hodi hato’o sira-nia direitu votu.

Leia mais...