Terça, Novembro 24, 2020
Total visitors: 536534

Reitor Universidade da Paz (UNPAZ), Adolmando Soares Amaral hateten edukasaun transformasaun mentalidade konsumu sosiedade nian sai mos fator determinante ida hodi kontribui ba esforsu rekuperasaun ekonomia iha rai laran tanba tinan barak sidadaun sira konsumu deit produtu importadu.

Reitor Universidade da Paz (UNPAZ), Adolmando Soares Amaral hateten edukasaun transformasaun mentalidade konsumu sosiedade nian sai mos fator determinante ida hodi kontribui ba esforsu rekuperasaun ekonomia iha rai laran tanba tinan barak sidadaun sira konsumu deit produtu importadu.

Nia fo ezemplu, sidadaun sira gosta deit konsumu produtu bee hemu ho brand aqua no aquase, maske produsaun bee hemu iha rai laran iha hanesan Gota, Iramor, Bee Mor no seluk tan.

“Ita hakarak halo rekuperasaun ekonomia ita hotu tenke transforma ita nia mentalidade para bele konsumu brand ne’ebe ita hakarak konsumu. Ita loyal ba produtu lokal no minimiza produtu importasaun. Ho ida ne’e ita bele rekupera ita nia ekonomia,” nia hateten iha servisu fatin Bairo Pite, Dili.

Nia dehan, durante ne’e agrikultor sira halo produsaun iha rai laran, maibe sidadaun sira halai mak ba produtu sira importadu hodi konsumu entaun laiha rendimentu produsuan sira ne’e mos para.

Nia hatutan situasaun agora obriga duni governu no sidadaun sira hotu atu fo prioridade hodi hasa’e produsaun iha rai laran hodi responde ba iha nesesidade konsumu sidadaun nian.

“Liu husi seminariu sira ita fanu nafatin setor privado sira atu hola nia papel ajuda governu no estado atu hatan ba nesesidade baziku konsumedores rai laran,” nia hateten.

Entretantu, ekonomista João Saldanha hateten net negative growth tinan 2017-2020, purvolta pursentu 8 deit tanba presiza halo mudansa ba estratejia ekonomia nian ba produsaun, konsumu lokal atu bele ajuda rekupera ekonomia rai laran.

“Hau hanoin ita presiza iha mudansa estratejia liu husi fo intensivu intermus konsumu produtu lokal, maibe ita mos tenke hare produsaun sira ne’e tenke iha kualidade no presu ne’ebe baratu. Ho ida ne’e ita bele kompete no konkista iha merkadu nasional,” nia hateten.

Nia dehan, ekonomia funsiona no lao diak presiza iha lei ne’ebe diak no seguransa ne’ebe diak hodi fo dalan ba atividade ekonomia, maibe se kontinua ho instabilidade politika no governativa sei fo impaktu negativu ba dezenvolvimentu ekonomia.

Iha parte seluk, Ministru Kordenador Asuntu Ekonomia, Joaquim Amaral hateten implementasaun planu rekuperasaun ekonomia faze primeiru kona ba estabilizasaun remata ona no agora tama iha faze rekuperasaun kurtu prazu ne’ebe sei to’o fulan Dezembru tinan 2020 no mediu hahu iha tinan 2021, ba oin.

“Ita presiza tranzisaun ida atu ekonomia fila ba normalidade atu dezenvolve no hatur kresimentu ba dalan ne’ebe normal tanba ne’e mak politika rekuperasaun ekonomia ne’e dezenha ida husi governu atu fo solusaun ba konsekuensia surtu COVID-19 ne’ebe implika ba ekonomia,” nia hateten.

Nia dehan, medida hat husi planu rekuperasaun ekonomia ne’ebe sei implementa iha kurtu prazu mak sesta bazika, liu-liu governu sei fahe sasan ba familia sira. apoia ba trabalhador sira iha setor informal no sira ne’ebe fo servisu baa an rasik atu lori ba registu iha sistema seguransa sosial tanba sira ne’e maioria la registu.

Nia hatutan, objetivu fahe sasan ba familia sira ne’e atu ajuda no movita produtor sira produs tanba iha komprador ne’ebe bele sosa no garante sirkulasaun osan iha rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04