Segunda, Janeiro 25, 2021
Total visitors: 544459

Rede Edukasaun Timor-Leste Coalition for Education (TLCE) husu Ministerio Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) atu halo rehabilitasaun ba eskola 91 komposto husi ensinu Pre-Eskolar to’o ensinu Sekundario iha Munisipio Ermera tanba kondisaun eskola hirak refere sai amiasa ba estudante no professore sira nia vida iha tempo udan.

Kordenador TLCE, Jose Monteiro hateten, tuir peskija ne’ebe sira halao hatudu katak eskola 91 refere, kondisaun ai tembok kalen sira dodok no lahun hotu ona, no iha tempo udan perigo tebes ba estudante no professor sira bainhira halo prosesu aprendisagem.

Kordenador TLCE, Jose Monteiro hateten, tuir peskija ne’ebe sira halao hatudu katak eskola 91 refere, kondisaun ai tembok kalen sira dodok no lahun hotu ona, no iha tempo udan perigo tebes ba estudante no professor sira bainhira halo prosesu aprendisagem.

“TLCE husu MEJD halo rehabilitasaun ba eskola 91 nune’e bainhira tempo udan estudante no professor sira sente seguru hodi halao prosesu aprendisagem,” Kordenador TLCE Monterio hateten.

Nia dehan, kondisaun infrastrutura eskola sira nian importante tebes tanba ne’e governo tenke rezolve atu nune’e bainhira udan labele pertubra prosesu aprendisagem iha eskola.

“Husi eskola 91 ne’e balun iha tinan kotuk udan professor sira deside harapa provisorio prosesu aprendisagem tanba kondisaun eskola la favoravel. Situasaun hirak ne’e ita nafain ezizi governo tenke responde lalais,” nia informa.

Alende ne’e nia dehan, kondisaun eskola la diak ne’e laos iha Munisipio Ermera deit maibe kuaze iha Timor-Leste laran kuando udan ona ne’e fo impakto makas ba prosesu aprendisagem.

Entretanto, Ministro Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD), Armindo Maia, hateten eskola ne’ebe mak presija hadia iha Timor-Leste laran hamutuk 800 no iha ona plano prioridade ne'ebe mak governo prepara ona.

“Eskola iha Ermera deit iha lista ne’ebe mak ita sei rehabilita eskola hamutuk 91 tanba eskola hirak ne’e kondisaun fo impakto tebes ba prosesu aprendisagem iha eskola,” Ministro Maia hateten.

Nia informa, rehabilitasaun eskola sira ne’e sei hahu iha 2021 karik la finaliza sei kuntinua fali iha tinan 2022.

“Tuir ita nia plano VIII governo nia molok finaliza ita nia madatu ita tenke finaliza konstrusaun eskola iha Timor-Leste hamutuk 1500,” nia informa.

Maibe nia dehan, atu finaliza rehabilitasaun ba eskola sira ne’e sei finaliza fazeadamente la’os dala ida deit.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04