Sábado, Junho 19, 2021

Dili Institute of Tecnologi (DIT) husu governu apoio pulsa 50 sen kada estudante no inan aman 50 sen ba estudante sira hodi akompanha eskola online.

Dili Institute of Tecnologi (DIT) husu governu apoio pulsa 50 sen kada estudante no inan aman 50 sen ba estudante sira hodi akompanha eskola online.

Reitor DIT, Alvaru Menezes hateten, dadaun ne’e universidade lori fali ba uma, tanba situasaun lockdownd estudante sira tuir prosesu aprendisagem via online maibe, pulsa la iha estudante balun labele partisipa.

“Tanba ne’e ita husu governu atu fo pulsa 50 sen kada estudante no inan aman fo 50 sen hodi fasilita estudante sira eskola iha uma,” nia dehan.

Nia dehan, iha situasaun lockdownd ne’e inan aman sira la halo serviso hodi hetan osan tanba ne’e governu tenke tau atensaun ba asuntu ne’e.

“Dadaun ne’e prosesu aprendisagem lao maibe ita nia estudante sira komesa halerik konaba pulsa. Ita lakoi ita nia estudante sira lakon oportunidade atu aprende,nune’e hau husu ba govenu tenk atu apoio pulsa ba estudante,” Reitor DIT, Alvaru Menezes husu iha Kampus DIT.

Tanba ne’e nia dehan, halo ona proposta ba governu katak kada loron estudante ida tenke gasta $1 ba pulsa tanba ne’e husu governu nia tulun hodi apoio pulsa 50 sen kada estudante no inan aman 50 sen nune’e fasilita estudante sira eskola via online.

“Ida ne’e hodi tulun ita nia estudate sira labele lakon opoertunidade hodi aprende maske iha situasaun ne’ebe defisil,” nia salienta.

Iha parte seluk Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos do Santos hateten, proposta sira ne’e governu tau ona ba konsiderasaun no depois sei hare ba orsamentu ne’ebe mak governu iha.

“Ita sei aprezenta proposta ne’e ita Konselhu Ministrus nune’e bele deskunte no foti desizaun hodi responde ba asuntu importante hira ne’e,” Ministru MESSK Longuinho do Santos dehan.

Tanba ne’e nia dehan, governu nafatin esforsu tuir kbit ne’ebe govenu iha hodi bele responde iha situasaun emergensia nune’e bele tulun estudante sira iha prosesu aprendisagem online.

Entretantu, Estudante Zefriana Asunsaun hateten, difikulade ne’ebe nia hasoru durante prosesu aprendisagem husi online ne’e mak pulsa.

“Ami hela iha kost osan sosa pulsa la iha, inan aman sira atu haruka mai mos la diak tanba dalan hotu tama mai Dili nia taka no nune’e labele asesu ba eskola online. Hau sente triste tebes,” nia hateten.

Tanba ne’e nia husu governu karik bele apoio pulsa nune’e bele fasilita estudante sira hakmatek iha uma hodi partisipa iha eskola online.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04