Diretor Geral Rui Manuel Exposto hateten, estudante sira ne’e foin lalais simu fos, bainhira identifika foos an tenke ba troka iha Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI).

Diretor Geral Rui Manuel Exposto hateten, estudante sira ne’e foin lalais simu fos, bainhira identifika foos an tenke ba troka iha Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI).

Nia dehan, foos ne’ebe mak governu apoio ba estudate sira ne’ebe hela iha kost ne’e la’os maioria at maibe saku ida ka rua deit mak ta tanba foos ne’ebe rai iha Centro Longistik Nasional ne’e barak liu.

“Ita rekonhese katak foos balun at duni tanba ne’e ita husu ba estudante sira karik identifika foos balun at tenke mai Ministeriu Solidaridade Sosila no Inkluzaun hodi troka fali foos diak,” DG Exposto hateten.

Nia dehan, hanesan iha akontese iha Universidade Timor Oriental (UNITAL) foos saku rua deit mak at, maibe sira jenereliza katak governu fo foos at ba estudante.

“Foos ne’ebe ita distribui dadaun ne’e foos foun, maibe rai iha Centro Longistik Nasional (CLN) ne’e barak liu klaru balun tenke at no numero estudante ne’ebe ita simu barak no ita la konsege detekta foos ne’ebe at,” nia salienta.

Tanba ne’e husu ba estudante sira balun simu foos at MSSI husu kordenasaun atu bele lori direta ba Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI) troka.

Entretantu, estudante Martina Marizela hateten, foos ne’ebe nia simu at no fuhuk duni no iha momentu ne’eba seidauk hatene informasaun katak bainhira hetan foos at tenke ba troka no rai hela iha uma.

“Maibe dadaun ne’e hau rona ona informasaun katak ami sira ne’ebe simu foos kuando hetan foos at tenke lori ba troka iha Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI),” nia dehan.

Tanba ne’e nia dehan, iha ona kontaktu husi Ministeriu atu bele ba troka fali, tanba ne’e sira sei lori ba troka fali hodi foti foos diak.