Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Ministru Ensinu Superior, Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos hateten governu deside ona kampanha vasinasaun Sinovac fo prioridade ba komunidade akademika atu bele prense protokolu saúde nian hodi hahu hikas aula prezensial normal.

Ministru Ensinu Superior, Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos hateten governu deside ona kampanha vasinasaun Sinovac fo prioridade ba komunidade akademika atu bele prense protokolu saúde nian hodi hahu hikas aula prezensial normal.

Nia salienta katak tinan ida ho balun atividade eskola iha nivel hotu inklui ensinu superior suspende tanba propagasaun surtu Covid-19, maibe dadaun ne’e vasina iha ona atu bele normaliza situasaun sira tanba ne’e ema hotu tenke partisipa maximu iha kampanha vasinasaun.

“Hau apela ba dosente, estudantes no funsionario sira husi intituisaun ensinu superior sira tantu publiku no privado katak labele tauk simu vasina. Uza oportunidade ne’e protese imi nia saúde no familia tomak. Labele hare vasina hanesan problema ida ba ita bo’ot sira tanba vasina maka uniku atu hases aan husi virus no kontribui ba dezenvolvimentu ba ita nia rai ida ne’e,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu kampanha vasinasaun Sinovac iha kampus UNTL, Dili.

Nia informa total komunidade akademika iha ensino superior tantu publiku no privado hamutuk 67,000, ne’ebe kompostu husi dosente, estudantes no funsionario sira toma, maibe barak mak fila ona ba munisipio tanba ne’e sira tenke tun Dili hodi simu vasina.

Entertantu, Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten vasina Sinovac 100,000 doze ne’e sei fo ba ema nain 50,000 tanba ne’e sei foku ba komunidade akademika no komunidade Chineza sira iha munisipio Dili.

Nia dehan vasina Sinovac nia durasaun tempu interval semana hat deit, signifika simu tiha doze primeiru to’o semana hat simu tan doze segundu tanba ne’e bainhira partisipasaun komunidade akademika sira nian maximu iha posibilidade atu prosesu aprendijajen hahu hikas fali.

“Ministerio da Saúde bele halo rekomendasaun ba komisaun interministerial atu hare posesu aprendijajen bele hahu fali, kuandu ita hetan numeru bo’ot ema simu vasina,” nia hateten

Nia dehan sira serivsu hamutuk ho MESSK deside estabelese ona postu vasinasaun iha fatin hat ba komunidade akademika sira maka hanesan Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), universidade DIT, Universidade IOB, edifisiu Sekretariu Estado Joventude no Desportu. No postu vasina ba komunidade chineza sira iha fatin tolu.

Iha parte seluk, Embaixador China iha Timor-Leste, Xiao Jianguo hateten doasaun vasina refere hodi hametin relasaun amizade entre nasaun rua ho komunidade rua ne’e tanba iha fulan Marsu, wainhira Covid-19 hahu transmisaun komunitaria. Primeiru Ministru Taur Mata Ruak hakerek karta ba primeiru ministru China Li Keqiang husu apoia vasina.

Nia dehan Organizasaun Mundial Saúde (OMS) aprova ona vasina Sinovac tama iha lista vasina utiliza iha emergensia, iha inisiu fulan ida ne’e, signifika vasina ne’e prense ona standar international intermus seguru no efetivu.

“Hanesan belun, parseiru no vizinho, China sei kontinua hametin koperasaun iha luta hasoru epidemia ho Timor-Leste. Tuir ami hatene dadaun ne’e iha China metade populasaun simu ona doze primeiru. Hau espera sidadaun barak la duvida simu vasina ne’e, la preokupa Sinovac ou vasina seluk, importante ema hotu servisu hamutuk protese aan husi virus corona no lori Timor-Leste fila fali ba situasaun normal iha tempu badak,” nia hateten.

Nia informa produtu sinovac ne’e distribui ona kuaze 600 milhaun doze ba rai laran no ba nasaun seluk hanesan Brazil, Indonesia, Hungary, Mexico, Thailand, no Turkey.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04