Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Parlamentu Nasional kestiona Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) konaba programa Eskola Ba Uma no Tele Eskola ne'ebe mak implementa durante ne'e la efetivu tanba estudante barak mak la iha fasilidade teknologia hodi asesu programa refere.

Parlamentu Nasional kestiona Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) konaba programa Eskola Ba Uma no Tele Eskola ne'ebe mak implementa durante ne'e la efetivu tanba estudante barak mak la iha fasilidade teknologia hodi asesu programa refere.

Prezidente Komisaun G ne'ebe trata asuntu Edukasaun Juventude no Kultura iha Parlamentu Nasional, Deputado Antonio Verdial, hateten tuir fiskalizasaun ne'ebe sira halo ba eskola iha territoriu laran hatudu katak estudante barak mak la asesu.

"Programa eskola ba uma no tele eskola, la efetivu ba estudante tanba maioria estudante la partisipa, tanba la iha telefone android, komputador, laptop, no sira mai husi familia ne'ebe nivel ekonomia minimu liu," Prezidente Komisaun G Deputaro Verdial hateten.

Tanba ne'e nia dehan, komisaun G kestiona implementasaun programa ne'e la fo benefisiu ba estudante sira no la lori retornu mai estadu.

"Liu husi rezultadu fiskalizasaun ne'e ita husu ba MEDJ bainhira implementa programa ruma tenke hare mos ba kondisaun no situasaun estudante nian, nune'e estudante hotu bele asesu iha programa refere," nia dehan.

Nia hateten, durante ne'e estudante ne'ebe mak asesu ba programa eskola ba uma no tele eskola ne'e iha 47% deit ne'e husi estudante sira ne'ebe mak hela iha area urbana, rural maioria la asesu.

Entretantu, Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Armindo Maia hateten iha situasaun estadu emergensia no serka sanitaria no estudante sira hela deit iha uma no labele mai tuir prosesu aprendisagem iha eskola.

"Ita la iha meius seluk hodi fasilitas estudante sira, tanba ne'e governu servisu humutuk ho parseiru sira hodi implementa programa eskola ba uma hodi fasilita estudante sira aprende husi uma," MEJD Maia informa.

Maibe nia dehan, bainhira implementsa programa eskola ba uma ministeriu mos iha ona hanoin katak estudante barak mak sei la asesu tanba problema la iha telefone android no estudante barak mak inan aman la iha osan hodi sosa pulsa ba estudante sira.

"Ho problema sira ne'e hotu ministeriu iha hanoin katak ba estudante sira ne'ebe mak la aaesu ba eskola ba uma, ministeriu orienta Diretor eskola sira hodi fahe livru ba estudante sira hodi estuda iha uma, depois tama eskola mak professor sira fasilita sira rezumu materia husi programa eskola ba uma no tele eskola," nia salienta.

Tanba ne'e nia dehan, dadaun ne'e husi eskola fasilita ona materia rezumu husi programa eskola ba uma fo ba estudante sira hodi prepara ba ezame segundu periodu nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04