Domingo, Dezembro 03, 2023
Total visitors: 766366

Tuir peskiza inkluzivu ne’ebé Asosiasaun Difisiénsia Timor-Leste (ADTL) halo, rezultadu hatudu katak profesór sira seidauk iha koñesimentu di’ak hodi hanorin ema ho kondisaun defisiente matan no ko’alia iha edukasaun formál.

Diretór Ezekutivu ADTL nian, Cesario da Silva hatete, tuir rezultadu peskiza ne’ebé aprezenta ona ba Ministériu Edukasaun (ME), hatudu katak profesór sira seidauk iha koñesimentu di’ak kona-ba lian jestaun nune'e utiliza letra braile hodi transmite siénsia ba estudante defisiente sira iha edukasaun formál.

Diretór Ezekutivu ADTL nian, Cesario da Silva hatete, tuir rezultadu peskiza ne’ebé aprezenta ona ba Ministériu Edukasaun (ME), hatudu katak profesór sira seidauk iha koñesimentu di’ak kona-ba lian jestaun nune'e utiliza letra braile hodi transmite siénsia ba estudante defisiente sira iha edukasaun formál.

"Profesór sira seidauk iha koñesimentu di’ak kona-ba lian jestaun no utilizasaun letra braile hodi hanorin estudante sira ho tipu defisiente matan no ko’alia," nia dehan.

Nia dehan, problema hirak ne'e difikulta mós ema ho difisiénsia hodi partisipa iha prosesu aprendizajen, tanba profesór rasik seidauk iha koñesimentu másimu, tanba ne'e ema ho defisiente labele asesu edukasaun ho di’ak.

"Ita ezije ba ME atu identifika sentru formasaun sira iha kapitál no munisípiu oinsá atu prepara kondisaun di’ak liu-liu fasilidade eskola ho adekuadu hodi nune'e ema ho defisiénsia bele asesu ho di’ak hodi nune'e bele garante kualidade edukasaun iha futuru," Diret’or Silva dehan iha Vila-Verde, Díli.

Aleinde ne'e, nia husu ba MR hodi fasilita formasaun letra braile no lian jestual ba profesór sira hodi sira iha koñesimentu no abilidade bele transmite fali siénsia ba estudante defisiente sira ho kualidade.

Entretantu, Direitór Nasionál Ensinu Rekorente iha ME, Alfredo de Araujo rekoñese katak durante ne'e seidauk iha formasaun espesífiku ba profesór sira iha edukasaun inkluzivu.

"Relasiona ho rezultadu peskiza ne’ebé iha, ita tau ona orsamentu hodi sosa fasilidade espesífiku hamutuk ho INFORDEPE hodi fasilita formasaun ba profesór sira liu-liu kona-ba lian jestaun nune'e mós letra braile nian," nia informa iha Vila-Verde.

Nia dehan, governu mós sei prepara fasilidade ne’ebé adekuadu hodi implementa edukasaun inkluziva ne'e rasik iha eskola ensinu báziku to'o ensinu sekundáriu ho di’ak.

Aleinde ne'e nia dehan, durante ne'e ema ho defisiente matan no ko’alia asesu ba iha edukasaun formál iha nivel ensinu báziku to'o sekundáriu hamutuk na’in 97 mak ativu hela.