Iha ambitu diskusaun espesialidade orsamentu geral do estado tinan 2020, membru grupu feto parlamentar, Deputa Elvina de Sousa ejiji ministerio da saúde atu aloka orsamentu hodi sosa tan makina Ultrasonografia (USG) 13 atu distribui ba munisipio hodi fo atendimentu ba inan gravida sira.

Iha ambitu diskusaun espesialidade orsamentu geral do estado tinan 2020, membru grupu feto parlamentar, Deputa Elvina de Sousa ejiji ministerio da saúde atu aloka orsamentu hodi sosa tan makina Ultrasonografia (USG) 13 atu distribui ba munisipio hodi fo atendimentu ba inan gravida sira.

Nia dehan, ultrasonografia nia funsaun importante tebes atu halo monitorizasaun ba dezenvolvimentu bebe sira nian durante iha inan nia konotak, no halo identifikasaun sedu ba problema gravides, maibe inan sira ne’ebe hela iha munisipio no area rural la iha asesu ba fasilidade ida ne’e.

“Bainhira ita iha makina USG iha munisipio sira mak ita suporta ona inan gravida sira labele lao do’ok mai to’o hospital nasional iha Dili no Hospital referal sira atu halo deit USG, kontrola sira nia oan nia saúde, no sira nia kondisaun gravida normal ou lae. Hau laos doutora, maibe hau hatene USG bele ajuda doutor sira atu bele identifika problema ne’ebe inan feto no oan sira hasoru,” nia hateten iha plenaria parlamentu nasional, Dili.

Alende ne’e, nia preokupa mos ho kondisaun ijiene kulsaun, lensol, no sumasu sira, ne’ebe uza iha sentru internamentu sira iha munisipio la favorese ona atu uza, maibe nafatin utiliza pasiente sira hodi toba ba leten.
Nia dehan, pasiente sira presiza atensaun no iha direitu atu hetan tratamentu no fatin deskansa ne’ebe moos no dignu.

Entretantu, Deputada Isabel Ximenes hateten taxa mortalidade infantil iha rai laran sei a’as tebes tanba kondisaun no fasilidade sira ne’ebe presiza atu fo atendimentu ba inan sira limitado.

Nia dehan, aparelhu USG ne’e importante tebes atu ajuda professional sira halo identifikasaun sedu ba problema sira relasiona ho gravida sira nian atu bele halo intervensaun lalais no diak hodi salva inan no oan.
“Ita nia taxa mortalidade bebe iha Timor ne’e sei a’as tebes, tanba ne’e sai rajaun mai ami hakarak husu sosa USG hodi rezolve problema taxa mortalidade,” nia hateten.

Nia hateten, hare ba problemas ne’ebe feto sira enfreta, sira hato’o proposta alterasaun hodi husu hasai osan iha fundu rezerva kontinjensia hodi sosa makina USG.

Hatan ba kestaun ne’e, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten governu konsidera proposta husi feto parlamentar sira, maibe liu husi fundu COVID-19 sira aloka ona $65,000 hodi sosa USG hitu kompostu husi portable lima no High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) rua.

“Makina USG mos ita tau ona orsamentu iha fundu COVID-19 ho montante $65,000 atu sosa USG hitu, agora iha hela prosesu aprovizionamentu,” nia hateten.

Nia dehan, sira sei hare fila fali nesesidade fasilidade saúde sira nian, nune’e bele tau fali orsamentu iha tinan 2021, atu forma rekursu humanu no sosa tan USG hodi fo atendimentu ba inan gravida sira iha munisipio.

Fundu COVID-19 ne’ebe alokadu ba Ministerio da Saúde ho montante 49 milhoens resin dolar amerikanu atu halo jestaun prevensaun ba surtu COVID-19, liu husi melhora fasilidade no sosa ekipamentu mediku nian.