Sábado, Dezembro 05, 2020
Total visitors: 539094

Diretora Executivu Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor Lorosa’e (FOKUPERS), Maria Jose Guterres informa, durante fulan sia hahu fulan janeiru to’o setembru tinan 2020, sira simu vitima feto no labarik ba violensia bazeia ba jeneru hamutuk nain 228.

Diretora Executivu Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor Lorosa’e (FOKUPERS), Maria Jose Guterres informa, durante fulan sia hahu fulan janeiru to’o setembru tinan 2020, sira simu vitima feto no labarik ba violensia bazeia ba jeneru hamutuk nain 228.

Nia salienta, vitima sira ne’e hetan violensia domestika maioria, abandonadu, violasaun seksual, abuzu seksual, trafiku umanu, violensia fisiku, no insestu.

“Kazu ne’ebe tama iha ne’e hotu-hotu rezolve tuir dalan legal. Entaun husi 228 kazu ne’e 6 mak hetan ona desizaun final husi tribunal. Kazu sira ne’e mak hanesan fragrante delito kazu ida, kazu abandonadu tolu, violasaun seksual kazu ida, no violensia publiku ida,” nia hateten iha servisu fatin Farol, Dili.

Nia dehan, husi vitima nain 228 ne’ebe sira simu, maioria hetan ona re-integrasaun ba familia, no iha balun sei hela iha uma mahon tanba la sente seguru fila ba uma.

Nia informa, vitima ne’ebe sei hela iha uma mahon Dili hamutuk nain 48, uma mahon Maria Tapo Munisipio Maliana nain 46, Uma tranzitorio Suai Munisipio Covalima nain 50, no hela iha uma entrada Dili nain 20 resin.

Nia haktuir, alende vitima iha mos familia, liu-liu oan sira ne’ebe hela ho inan sira iha uma mahon Dili hamutuk nain 35, uma mahon maria tapo nain 26 no iha mos uma entada.

Nia dehan, asistensia ne’ebe sira fo ba vitima sira iha uma mahon mak atendimentu psikososial, akonselhamentu individu no grupo, asistensia saúde, formasaun abilidade, liu-liu kreatividade no jestaun negosio.

Iha parte seluk, Sekretaria Estado Igualidade no Inkluzaun, Maria Jose da Fonseca Monteiro de Jesus hateten kombate violensia domestika no violensia bazeia ba jeneru nafatin sai programa principal governu nian, liu-liu halo kampanha hasa’e konsiensia publika kona ba direitu humanu.

“Ita iha programa principal kombate violensia domestika no violensia bazeia ba jeneru, hasa’e partisipasaun feto no ema ho defisiente iha nivel politika no foti desizaun, empoderamentu ekonomia feto, no kontinua halo advokasia atu asegura orsamentu nafatin sensivel ba jeneru,” nia hateten.

Nia dehan, iha fulan Novembru, sira sei halo kampanha loron 16 aktivismu kontra violensia bazeia ba jeneru atu hasa’e konsiensia publika kona ba prevensaun violensia no konsekuensia sira husi violensia.

Nia hatutan, atu redus violensia individu no ema hotu tenke respeita ema seluk nia direitu no asegura oportunidade hanesan ba asesu tratamentu no benefisio sira ne’ebe estado fo ba sidadaun sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04