Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Sekretario Estado Sekretaria Estado Protesaun Sivil (SEPS) kopera hamutuk ho organizasaun Plan International iha Timor-Leste hodi apoio serviso konaba prevensaun konflito komunitariu hasoru feto no labarik iha sosiedade.

Sekretariu Estadu SEPS, Joaquim Gusmao hateten, servisu hamutuk entre SEPS ho Plan International foka uluk ba munispiu tolu hanesan Dili, Aileu no Ainaro, oinsa atu halo intervensaun ho prevensaun konflito hasoru feto no labarik.

Sekretariu Estadu SEPS, Joaquim Gusmao hateten, servisu hamutuk entre SEPS ho Plan International foka uluk ba munispiu tolu hanesan Dili, Aileu no Ainaro, oinsa atu halo intervensaun ho prevensaun konflito hasoru feto no labarik.

"Koperasaun serviso entre SEPS ho Plan Internasional ne'e ho hanoin ida katak iha tinan tolu oin mai tan konflito hasoru feto no labarik iha Timor labele akontese tan, " SEPS Gusmao informa.

Nia dehan, ho servisu hamutuk entre SEPS ho Plan International hodi reforsa diresaun nasional sira iha asuntu ba prevensaun konflitu komunitariu nian hodi proteze labarik ho inan-feton sira.

Enkuanto nia dehan, kooperasaun entre parte rua sei foka mos ba ema ho difisiensia sira liu-liu feto no labarik feto sira ne'ebe infrenta kondisaun difisiensia fizika.

Iha fatin hanesan, Diretora Ezekutiva Plan International iha Timor-Leste Dilina Ximenes hateten, sira hanesan organizasaun ida ne'ebe nia misaun foku ba realizasaun ba direitu labarik no igualidade ba labarik feto sira.

Nia dehan, Plan International servisu hamutuk ho Ministerio Interior liu husi Sekretaria Estado Protesaun Sivil no implementa hamutuk ho Diresaun Nasional Prevensaun Konflitu Komunitario (DNPKK), ho nia alvu mak atu kria ambiente ida ne'ebe paz, hakmatek, seguru ba prosesu dezenvolvimentu labarik sira, liu-liu labarik feto sira ho difisiensia.

"Entaun ida ne'e mak Plan iha komitmentu hamutuk ho protesaun sivil hodi hala'o atividade ida ne'e hodi define alvu ba servisu hamutuk durante tinan tolu nia laran. Koperasaun nee foka liu ba asuntu rezolusaun konflitu komunitario hodi haree konaba baze husi konflitu sira oinsa no tanba sa mak mosu ba feto no labarik feto sira," Diretora Ximenes hateten.

Entretantu, kooperasaun servisu entre parte rua, apoiu finanseira husi Plan International ho montante $10,000 ba fulan 6, hahu husi dezembru 2020 too Junhu 2021, depois mak sei halo renovasaun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04