Sábado, Junho 19, 2021

Presidente sesante Asosiasaun Feto Asaun Dezenvolvimentu Aileu (FADA), Cristina da Conceição, hateten dadaun ne’e grupo feto benefisiariu husi Sekretariu Estado Igualidade Jeneru no Inkluzaun (SEII), ne’ebe foti kreditu iha banku hasoru dificuldade atu devolve osan inan, tanba situasaun surtu Covid-19, ne’ebe obriga governu deside aplika serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu iha Dili, sira labele asesu ba merkadu nasional atu hetan rendimentu.

Presidente sesante Asosiasaun Feto Asaun Dezenvolvimentu Aileu (FADA), Cristina da Conceição, hateten dadaun ne’e grupo feto benefisiariu husi Sekretariu Estado Igualidade Jeneru no Inkluzaun (SEII), ne’ebe foti kreditu iha banku hasoru dificuldade atu devolve osan inan, tanba situasaun surtu Covid-19.

Nia salienta mekanismu rotativa ne’ebe SEII implementa, liu-liu grupo ne’ebe foti osan iha banku halo negosio tenke devolve fila fali atu ajuda fali grupo seluk, ne’e diak atu osan ne’e lao nafatin no benefisia ema barak, maibe situasaun agora susar tebes atu hetan rendimentu.

“SEII fasilita deit katak feto sira tenke iha asesu ba kreditu ida ne’e, maibe depois ita halo kontratu ho banku. Banku sira la oho sira nia sistema, bainhira ita ladevolve osan funan mos lao nafatin, ne’e preokupasaun feto sira nian,” nia hateten via telefone.

Nia dehan situasaun merkadu iha munisipiu Aileu lao hela, maibe durante ne’e negosiante sira hotu desloka mai iha Dili tanba iha merkadu nasional maka sira hetan rendimentu diak, entaun ho aplikasaun serka sanitaria impede atividade hotu labele lao ho diak.

Nia hateten iha inan feto balun ne’ebe halo esforsu lori produtu mai faan iha Dili, no atu fila fali ba munisipiu halo teste swab rezultado positivu Covid-19. Entaun sira tenke hela iha izolamentu, no husik hela oan sira ha munisipio.

Nia hatutan situasaun agora ba familia sira, liu-liu feto sira ne’ebe iha servisu no hetan rendimentu mensal sente diak oituan, maibe sira ne’ebe durante ne’e depende ba merkadoria difisil tebes atu sustenta sira nia familia.

Iha parte seluk, Membru Komisaun F, Deputada Gabriela Alves aprejenta relatoriu fiskalizasaun iha munisipio Manufahi, katak grupo feto benefisiariu sira barak la susesu tanba menus konhesimentu konaba jestaun negosio, no ho situasaun Covid-19 halo sira difisil liu tan atu halao atividade negosio.

“Grupo benefisiariu husi fundu transferensia publika hamutuk 43, maibe grupo 13 deit maka susesu. Grupo maioria la susesu tanba konhesimentu ne’ebe menus iha area jestaun,” nia hateten.

Nia rekomenda ba SEII atu fo kapasitasaun ba grupo benefisiariu sira kona ba jestaun, no fo akompanhamentu tekniku ba sira hodi halao atividade negosio tanba servisu sira ne’e importante tebes atu ajuda feto sira iha baze dezenvolve atividade negosio ki’ik.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04