Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), iha Dili, Sara Maria Xavier hateten hahu loron 17 fulan Marsu to’o loron 16 fulan Maio tinan 2021, sira transfere inan feto nain 38 ba kontinua tratamentu iha sala izolamentu Vera Cruz, tanba detetadu positivu Covid-19.

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), iha Dili, Sara Maria Xavier hateten hahu loron 17 fulan Marsu to’o loron 16 fulan Maio tinan 2021, sira transfere inan feto nain 38 ba kontinua tratamentu iha sala izolamentu Vera Cruz, tanba detetadu positivu Covid-19.

Nia dehan lolos total pasiente maternidade ne’ebe detetadu positivu Covid-19 hamutuk nain 49, maibe nain 11 lakohi ba kontinua tratamentu iha sala izolamentu. Entaun nain 38 maka konsegue evakua ba sala izolamentu ba kazu moderadu no grave Vera Cruz.

“Inan sira ne’e, balun isin rua atu partu no barak maka post partu no post cesariana. Dala ruma sira mai tanba situasaun labele hein kleur rezultado Covid-19, entaun halo kedas atendimentu hanesan partu, operasaun cesariana. Partu no operasaun hotu tiha maka rezultado swab sai positivu entaun evakua ba izolamentu,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia dehan profesionais saúde sira iha hospital nasional utiliza ekipamentu protesaun pesoal kompletu no apropriadu atu fo atendimentu ba kazu sira ne’ebe emergensia, liu-liu kazu maternidade nian.

Nia informa total inan ne’ebe baixa iha sala maternidade iha fulan Abril tinan 2021, hamutuk 410. Husi numeru ne’e inan nain 417 maka partu, no laiha inan ne’ebe mate durante partu.

Iha parte seluk, Kordenador Ekipa Mediku iha sala izolamentu Vera Cruz, Doutor Flavio Brandao hateten inan nain 15 resin maka partu normal iha sala izolamentu Vera Cruz, no iha bebe kaduak mos.

“Balun mai ho kazu moderadu, ida kolega sira halo tiha operasaun iha hospital maka transfere ba no balun halo operasaun iha ne’eba. Sira maioria kategoria moderadu,” nia hateten.

Nia dehan iha kazu ida maka tama kategoria kritiku, maibe depois loron hat iha ICU, dadaun ne’e rekuperadu ona.

Iha oportunidade ne’e nia husu nafatin komunidade atu fo konfiansa ba profesional saúde sira iha izolamentu Vera Cruz tanba sira hotu hatudu ona sira nia prontidaun servisu iha situasaun difisil hodi salva sidadaun sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04