Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria de Araújo hateten hahu fulan Marsu to’o loron 16 fulan Maio tinan 2012, iha sala izolamentu Vera Cruz, bebe nain 15 moris ho kondisaun saúdavel, maibe nain 2 moris ho kondisaun mate.

Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria de Araújo hateten hahu fulan Marsu to’o loron 16 fulan Maio tinan 2012, iha sala izolamentu Vera Cruz, bebe nain 15 moris ho kondisaun saúdavel, maibe nain 2 moris ho kondisaun mate.

“Total bebe nain 15 maka moris ho kondisaun saúdavel iha Vera Cruz, husi inan sira ne’ebe deteta positivu. Bebe sira ne’e laiha ida maka deteta positivu,” nia hateten via komunikadu imprensa ne’ebe TDW asesu.

Nia dehan bebe sira ne’e moris ho partu normal hamutuk nain 9, liu husi operasaun cezariana nain 3, partu asistidu ho ventoza nain 3.

Alende ne’e, nia informa mos katak, iha bebe nain rua ne’ebe moris ho kondisaun mate ona, no iha mos inan ida ne’ebe oan abortu.

Iha parte seluk, kordenador ekipa mediku iha sala izolamentu Vera Cruz, Doutor Flavio Brandao hateten atendimentu iha Vera Cruz no hospital nasional laiha diferensia tanba ne’e ba komunidade, liu-liu inan isin rua sira ne’ebe detetadu positivu labele tauk ba Vera Cruz.

Nia dehan iha kazu ida rua maka halo tiha operasaun iha hospital nasional mak refere ba kontinua tratamentu iha Vera Cruz, maibe iha balun mos halo operasaun cesariana iha sala izolamentu Vera Cruz.

“Ita hotu tenke fo konfiansa ba ita nia mediku sira, sira hatudu ona buat balun katak iha situasaun Covid-19 sira halo servisu nafatin hanesan ema profesionais iha Vera Cruz,” nia hateten.

Nia informa hahu fulan Janeiru to’o Maio, registu ona kazu ho kategoria moderadu no kritiku hamutuk nain 145. No husi numeru ne’e kuaze nain 130 maka fila ho kondisaun diak, maske iha nain 10 ne’ebe mate ho Covid-19.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04