Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Xefe Departamentu Nutrisaun, Iha Ministerio da Saúde (MdS), Doutora Olinda dos Reis Albino hateten sira servisu hamutuk ho organizasaun Fundasaun Alola mobiliza grupo suporta inan sira tein aihan nutriente ba inan isin rua, inan fo susu no labarik sira iha sentru evakuasaun sira iha munisipio Dili.

Xefe Departamentu Nutrisaun, Iha Ministerio da Saúde (MdS), Doutora Olinda dos Reis Albino hateten sira servisu hamutuk ho organizasaun Fundasaun Alola mobiliza grupo suporta inan sira tein aihan nutriente ba inan isin rua, inan fo susu no labarik sira iha sentru evakuasaun sira iha munisipio Dili.

Nia dehan iha loron 4 fulan Abril tinan 2021, akontese inundasaun iha teritorio nasional tomak, liu-liu iha munisipiu Dili, ne’ebe halo ema barak lakon hela fatin, aihan no tenke evakua hela iha sentru evakuasaun sira tanba ne’e sira halo intervensaun atu bele prevene malnutrisaun no moras seluk.

“Grupo suporta inan ami iha ema hamutuk nain 36, ne’ebe ami koloka kada sentru evakuasaun ema nain rua atu halo screening ba labarik sira nia estado nutrisaun, halo edukasaun promosaun saúde konaba importansia fo susuben inan iha situasaun emergensia no normal. No sira mos ajuda tein hahan nutriente loron ida dala rua dader no lokraik hodi fo ba inan isin rua, inan fo susu no labarik sira, maibe dala barak sira tein barak liu entau komunidade sira seluk ne’ebe hakarak han bele han,” nia hateten iha Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia dehan produtu lokal sira ne’ebe sira uza hanesan fos rai, forumungu, mantolun, naan no seluk tan suporta husi Ministerio Agrikultura no Peskas, liu-liu iha loja agrikultura sira

Nia hatutan iha atividade ida ne’e, sira mos identifika no halo referral ba kazu malnutrisaun grave lubuk ida ba fasilidade saúde hodi hetan atendimentu mediku.

Nia informa iha inisiu intervensaun programa total sentru evakuasaun hamutuk 20, ho total grupo vulneravel hamutuk nain 967, kompostu husi labarik idade tinan lima mai kraik nain 636, inan isin rua 140, inan fo susu nain 191.

Iha parte seluk, Vice Ministru Administrasaun Estatal, Lino de Jesus Torrezão hateten sentru refuiziadu sira komesa tun ona hela deit ona 21 tanba ema barak maka fila hotu ona ba sira nia hela fatin no governu buka dalan atu apoia nesesidade bazika no rekuperasaun ba sira.

“Iha sentru Dom Bosco, hela deit ona 39 xefe familia. No ita halo tiha ona uma provizorio ba sira atu hela no ita fo apoia sira tanki bee nian,” nia hateten.

Nia dehan sira iha liña kordenasaun diak ho Sekretario Estado Protesaun Sivil kontinua aselera ajudus sira ba sidadaun afetado sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04