Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Kordenadora programa empoderamentu ekonomia feto, iha organizasaun Fundasaun Alola (FA), Ilda da Cruz hateten soru-nain sira iha sentru produsaun Alola nia rendimentu depende ba iha pedidu husi kliente sira tanba kapital la sufisiente atu selu salariu servisu nain sira nian.

Kordenadora programa empoderamentu ekonomia feto, iha organizasaun Fundasaun Alola (FA), Ilda da Cruz hateten soru-nain sira iha sentru produsaun Alola nia rendimentu depende ba iha pedidu husi kliente sira.

Nia dehan pedidu iha tantu soru tais no suku maskara, entaun servisu nain sira halao servisu produsaun, maibe laiha pedidu ruma husi kliente entau sira halao servisu seluk iha uma hodi hetan rendimentu.

“Durante fulan tolu paradu tiha, foin ami hetan fali pedidu husi Mary MacKillop, Australia atu soru tais no suku tais nahe ba kama no foilhas. Entau ami hato’o ba sentru produsaun alola esperansa atu halo produsaun, no fo servisu ba maluk feto sira iha sentru produsasun Taibesi,” nia hateten iha servisu fatin Maskarinhas, Dili.

Nia hateten iha situasaun normal ema ema ne’ebe serivus iha sentru produsaun nain 30 resin, maibe ho propagasaun surtu Covid-19 pedidu husi kliente menus no atividade feira laiha, entau ema ne’ebe servisu nain 13 kompostu husi soru nain 5, suku nain 3 inklui mos pesoal hein loja, hamos rai.

Alende simu pedidu husi kliente Mary MacKillop soru tais bo’ot hamutuk 140, sira mos simu pedidu soru tais bo’ot hamutuk 10 husi Komisaun Nasional Elisaun no pedidu suku maskara 6,000 husi Ministerio Edukasaun, Joventude no Desportu hodi distribui ba eskola sira.

Nia hatutan dadaun ne’e atividade kapasitasaun ba grupo benefisiariu sira konaba jestaun negosio seidauk re-ativa, maibe nafatin simu pedidu husi kliente sira ne’ebe hakarak soru tasi no suku hena.

Iha parte seluk, presidente Camara do Comersio Industria Timor-Leste (CCI-TL), emprezario Oscar Lima preokupa situasaun estado emergensia nafatin eziste no movimentu atividade ekonomia la lao maka numeru dezempregu sei aumenta makas liu tan iha rai laran.

Nia dehan governu tenke hare implementa ona programa sira ne’ebe konaba ekonomia no rekuperasaun ekonomia atu fo servisu ba ema barak. No aselera kampanha vasinasaun Covid-19 hodi normaliza atividade ekomomia iha baze.

“Atividade ekonomia maka la book aan, ita tauk maka numeru dezempregu aumenta, no wainhira dezempregu aumenta bo’ot sita sei hasoru susar,” nia hateten

Nia konsente ema barak lakon servisu laiha rendimentu no moris sai vulneravel liu tan iha situasaun ida ne’e tanba setor privado sira mos enfrenta hela problema obrigado tenke taka atividade to’o taka kompanha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04