Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Kordenadora Fatin Hakmatek Organizasaun Psychosocial Recovery and Development in East Timor (PRADET), iha Dili, Luisa Marçal hateten iha fulan Julho tinan 2021, sira fo asistensia examinasaun forensika ba vitima Violensia Bazea ba Jeneru (VBJ) nain 35 husi total kazu 36.

Kordenadora Fatin Hakmatek Organizasaun PRADET, iha Dili, Luisa Marçal hateten iha fulan Julho tinan 2021, sira fo asistensia examinasaun forensika ba vitima Violensia Bazea ba Jeneru (VBJ) nain 35 husi total kazu 36.

Nia salienta vitima sira ne’e refere husi parseru servisu rede referal sira iha nasional no munisipiu ho tipu kazu oioin hanesan krime violensia domestika nain 24, violensia seksual nain 6, violensia fisiku nain 5 no abandonado nain ida.

“Molok halo examinasaun ami esplika uluk ba sira, no iha ami nia protokolu hakerek klaru konsentimentu halo ezaminasaun medika forensika sira asina no iha tan ida konsentimentu atu intrega relatorio examinasaun ba polisia atu prosesu sira nia kazu, ne’e iha dokumentu rua ne’ebe sira tenke asina,” nia hateten via telephone.

Nia hateten vitima ho idade tinan 14 sira rasik maka sei asina dokumentu atu halo examinasaun medika forensika, maibe ba vitima sira ho idade tinan 14 mai kraik sira lahatene. Entau wainhira inan aman sira akompaha sira maka asina, se inan aman la akompanha polisia deit maka lori vitima maka sira maka tenke asina.

Nia hatutan sira nia atendimentu bazea ba pedidu polisia nian, no sira la obriga wainhira vitima lakohi halo ezaminasaun, maibe atu hetan evidensia ne’ebe diak tenke liu husi ezaminasaun medika forensika.

Nia informa durante ne’e sira seidauk hetan problema konaba servisu asistensia ezaminasaun medika forensika. No vitima sira ne’ebe la sente seguru iha hela fatin sira refere ba iha uma entrada no uma mahon sira.

Entretantu, Diretora Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e (MOFFE), Yasinta Lujina hateten kazu violensia hasoru feto no labarik sei nafatin sai preokupasaun ema hotu nian, ne’ebe presiza ema hotu nia kontribusaun atu hakotu siklu violensia iha familia no sosiedade.

Nia dehan durante periodu estado emergensia atividade sensibilizasaun prevensaun violensia hasoru feto no labarik menus, maibe komunidade barak iha ona konhesementu no informasaun atu buka tulun.

“Semana ida ne’e ami simu kazu tolu, no refere kedas sira ba parseru sira hanesan sira ne’ebe presiza asistensia sosial ami lori ba ministerio solidaridade sosial no inkluzaun, sira ne’ebe presiza asistensia justisa ami lori ba organizasaun ALFeLa, serivsu sira ne’e kontinua lao nafatin,” nia hateten

Iha parte seluk, Diretora Executivu Institutu Nasional Saúde (INS), Domingas da Costa Pereira hateten sira servisu hamutuk ho parseru dezenvolvimentu sira hodi fo formasaun ba profesional saúde sira konaba violensia bazea ba jeneru atu sira bele iha abilidade no sensibilidade hodi fo asistensia ne’ebe diak no dignu ba vitima sira iha fasilidade saúde sira.

“Ema balun ladun intende diak, entau ita fo informasaun jeral sira konaba violensia bazea ba jeneru, mosu kazu ruma oinsa sira dokumenta situasaun sira, politika sira ne’ebe deside atu atende vitima sira no komunikasaun ne’ebe diak husi profesional saúde atu fornese atendimentu ne’ebe diak ba vitima sira,” nia hateten.

Nia hateten informasaun sira ne’e importante tebes ba profesional saúde sira atu hatene, nune’e wainhira mosu pasiente ruma ho kazu violensia sira hatene ona atu asegura sira no refere sira hodi hetan asistensia seluk.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04