Domingo, Julho 14, 2024

Sekretaria Estadu Igualidade (SEI), Elvina de Sousa Carvalho, numeru feto ne’ebé halao knar nudar autor judisial hanesan juiza, prokurador no defensor sei menus tanba servisu ida ne’e tenke meritu, kualidade no matenek.

Sekretaria Estadu Igualidade (SEI), Elvina de Sousa Carvalho, numeru feto ne’ebé halao knar nudar autor judisial hanesan juiza, prokurador no defensor sei menus tanba servisu ida ne’e tenke meritu, kualidade no matenek.

“Ita bo’ot sira hotu hatene katak atu sai ema autor justisa laos kouta, maibe bazeia ba meritu, esperensia no intelektualidade. Entau saida mak ita bele halo, ohin Sentru Formasaun Judisial husu estudante feto sira ne’ebé iha universidade atu esforsu aan estuda makas no hariku sira nia abilidade iha lingua portuguesa,”

“Sira hakarak halao kareira nudar autor judisiariu tenke prepara aan antes tanba ida ne’e nudar vokasaun,” nia hateten iha ambitu enkontru kona-ba Feto iha Kareira Legal-Dezafiu Haforsa no Kontribuisaun sira haforsa feo no labarik feto sira iha setór justisa, iha Hotel Timor, Dili.

Nia hateten governu liu husi Sekretaria Estadu Igualidade, nafatin halo advokasia atu hasa’e partisipasaun feto iha nivel hotu-hotu no iha setór hotu hodi garantia iha igualidade oportunidade no partisipasaun.

Nia enkoraja mos feto maluk sira uza tempu no rekursu hotu kapasita aan no investe baa an rasik, molok husu parte seluk atu apoia.

Iha parte seluk, Juiza Konsillera Maria Natércia Gusmão hateten sira hasoru dezafiu barak hanesan lei sira sei iha difisiensia no falta kuadrus, maibe obstaklu sira ne’e la sai bareira ba sira atu servi povu, liu-liu feto no labarik sira ne’ebé enfrenta problema.

Nia dehan aktualmente numeru juiza husi primeiru instansia to’o iha tribunal rekursu feto hamutuk 14 husi total 35 juiz iha rai laran.

“Ami tur iha ne’eba laos tanba feto lae, ami iha kibi’it, matenek no hakarak duni kompete ho mane sira ho rekejitus ne’ebé hanesan laos fo deit,” nia hateten.

Nia espera universidade sira bele, ne’ebé oferese kursu direitu bele produs feto no mane ne’ebé kualidade hodi kompete iha ne’ebé deit tanba ema ne’ebé hasai kursu direitu la signifika sai deit juiz, advogadu no prokurador. Maibe bele sai prokurador, defensor, advogadu privadu no asesor iha organizasaun, institusaun no kompaña sira, importante tenke iha abilidade no kompetente.