Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Diretór Servisu Saúde Munisípiu Ermera, Antonio de Deus Fatima, hateten husi 2023 to'o tinan 2024, sira nia sentru saúde rejistu kazu mortalidade ka inan no oan mate, hamutuk na’in 149.

Diretór Servisu Saúde Munisípiu Ermera, Antonio de Deus Fatima, hateten husi 2023 to'o tinan 2024, sira nia sentru saúde rejistu kazu mortalidade ka inan no oan mate, hamutuk na’in 149.

"Kazu mortalidade inan no oan ne'e akontese, tanba inan sira ne’ebé isin rua lakohi mai vizita sentru saúde sira ne'ebé besik. No balun mai vizita sentru saúde ne'e tarde, entaun ikus mosu problema. Atu labele iha kazu mortalidade inan isin rua tenke mai ona vizita sentru saúde ho lalais, labele hein to'o fulan 5 ou 6 mak mai," nia dehan hafoin remata lansamentu ba fasilidade Saude Emergency Obstetric and Newborn Care (EmON) Neonatal-Baziku (KEmON-B) iha Sentru Saude Gleno, iha Munisipiu Ermera.

Nia informa, fasilidade saúde sira estabelese ona, importante autoridade lokál sira mak tenke halo sosializasaun ba komunidade sira, bainhira inan isin rua tenke ba vizita sentru saúde sira, atu nune’e bele hatuun taxa mortalidade inan no oan sira, labele hein to'o fulan 5 ou 6 mak ba vizita, se lae ikus mosu problema ruma susar atu rezolve.

Iha parte seluk, Prezidenti Autoridade Munisípiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares, apela ba autoridade lokál sira, Xefe Suku no Xefe Aldeia sira atu promove fasilidade sira ba komunidade, liuliu inan feton sira atu bele utiliza fasilidade sira ne’e tuir nesesidade, husu mós atu servisu hamutuk hodi bele fornese servisu ne’ebé dignu ba komunidade sira hotu.

“Ha’u enkoraja pesoál saúde sira liuliu sira ne’ebé hetan ona treinamentu atu servisu badinas no profisionál atu nune’e inan sira ne’ebé seidauk mai asesu ita-nia fasilidade saúde, sira bele sente importánsia atendimentu ne’ebé imi fornese, nune’e bele prevene komplikasaun no mortalidade,” dehan Prezidente Autoridade Munísipio Ermera Soares.

Nia salienta, sei servisu hamutuk ho ekipa sira liuliu servisu saúde munisípiu Ermera atu mantein maternidade no fasilidade (KEmoN-B) báziku ne’e hodi kontinua halo manutensaun no mantein fornesimentu ekipamentu, medikamentu no motiva pesoál saúde sira atu mantein servisu ho diak.