Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Ajencia Nasoens Unidas (ONU), UN Women kapasita grupu feto Rede Soru Nain hamutuk 70 kona-ba oinsá asesu ba merkadu doméstiku no internasionál no hodi enkoraja sira kontinua soru tais, tanba tais rekoñese ona hanesan patrimóniu kultural Timor-Leste nian, nune’e mós bele lori rendimentu ba familia liu-liu iha área rural sira.

Ajencia Nasoens Unidas (ONU), UN Women kapasita grupu feto Rede Soru Nain hamutuk 70 kona-ba oinsá asesu ba merkadu doméstiku no internasionál.

UN Women Head of Office OIC (Officer-in-Charger), Lumena Freitas dehan sira nia envolvimentu iha Rede Soru Nain tais sira komesa iha tinan 2017 No. foku liuba loke no haboot potensialidade rendimentu husi indústria tais, hodi hasa’e no empodera ekonomia feto liuhusi programa inovativu balun hodi asegura seguransa ekonomia feto nian no kria empregu dignu no independénsia finanseiru.

“Ita UN Women esforsu hodi apoiu kapasitasaun ba grupu feto Rede Soru Nain hamutuk 70 durante ne’e, oinsá asesu ba merkadu doméstiku no internasionál,” nia dehan.

Nia haktuir UN Women la’ós de’it apoiu kapasitasaun, maibé apoiu mós halo promosaun ba produtu tais no harii loja Rede Soru Nain hodi faan produtu sira ne’ebé mak prodús husi grupu refere.

“Ita mós haforsa estrutura no organizasaun Rede Soru Nain liuhusi asina akordu ho Timor AID hodi fó apoiu ba soru nain sira,” Freitas dehan.

Tanba ne’e UN Women nafatin enkoraja grupu feto Rede Soru Nain sira atu mantein soru tais ne’ebé mak ho kualidade no orijen Timor-Leste nain.

Entretantu, Prezidente Rede Soru Nain, Luciana Guterres, dehan ba oin sei servisu makaas ho membru sira iha suku no aldeia sira atu nafatin soru tais ho kualidade no kontinua prezerva tais hodi salvaguarda ba nia orijen hodi labele lakon.

“Dadaun ne’e Rede Soru Nian ita estabelese ona iha munisípiu 7 hanesan, Viqueque, Baucau, Lautem, Bobonaru, Oecusse, Covalima no Díli, no hetan apoiu másimu husi parseriu dezenvolvimentu UN Women,” nia dehan.

Nia salienta kada munisípiu soru ho nia identidade rasik no lori ba asesu iha merkadu liuhusi kapasitasaun ne’ebée mak antes ne’e UN Women ofrese ona.

“Ami Rede Soru Nain agradese tebes ba UN Women, tanba apoiu ona ami durante ne’e,” Prezidente Rede Soru Nain Guterres dehan.

Tanba ne’e nia nafatin husu ba parseru UN Women atu bele nafatin apoiu bainhira Rede Soru Nain sira presiza liu-liu kona-ba indústria tais nian.