Quarta, Julho 28, 2021

Pontu fokal Scaling Up Nutrition Movement, iha Timor-Leste, Filipe da Costa hateten relatorio analiza klasifikasaun integradu ba seguransa aihan iha Timor-Leste tinan 2019, hatudu 36% populasaun Timor-Leste enfrenta kondisaun insiguransa aihan kronika.

Pontu fokal Scaling Up Nutrition Movement, iha Timor-Leste, Filipe da Costa hateten relatorio analiza klasifikasaun integradu ba seguransa aihan iha Timor-Leste tinan 2019, hatudu 36% populasaun Timor-Leste enfrenta kondisaun insiguransa aihan kronika.

Leia mais...

Ministru Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE), Joaquim Amaral hateten ekipa negosiasaun prepara hela rezumu factual konaba planu legislasaun sira no lista produtu rai laran atu aprezenta iha enkontru nivel altu grupo trabalho Organizasaun Mundial Komersiu (OMK) nian, iha loron 29 fulan Julho tinan 2021.

Ministru Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE), Joaquim Amaral hateten ekipa negosiasaun prepara hela rezumu factual konaba planu legislasaun sira no lista produtu rai laran atu aprezenta iha enkontru nivel altu grupo trabalho Organizasaun Mundial Komersiu (OMK) nian, iha loron 29 fulan Julho tinan 2021.

Leia mais...

Governu liu husi Sekretariu Sekretaria Estadu Protesaun Sivil (SEPS) identifika ona familia hamutuk 2.558 mak okupa area risku ba dezastre naturais iha kapital Dili.

SEPS Joaquin Gusmao Martins hateten, familia 2.558 ne’ebe mak identifika ne’e sira kuntinua hela iha area risku ba dezastre naturis.

Leia mais...

Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria de Araújo, iha loron 30 fulan Junho tinan 2021, anunsia ba publiku katak sidadaun nain 23 maka mate ona ho Covid-19 husi 9222 kazu konfirmadu ne’ebe deteta iha rai laran.

Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria de Araújo, iha loron 30 fulan Junho tinan 2021, anunsia ba publiku katak sidadaun nain 23 maka mate ona ho Covid-19 husi 9222 kazu konfirmadu ne’ebe deteta iha rai laran.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04