Domingo, Janeiro 17, 2021
Total visitors: 543447

Governo liu husi Ministerio Transporte, Telekomunikasaun (MTT) no Ministerio Interior (MI) halo ona despaxu ida hodi regula movimento kontentor, hodi minimiza engfaramento no asidente iha Dili laran.

Ministro MTT, Jose Agustinho hatenen, relasiona ho engerafamento ne’ebe mak sempre akontese iha Dili laran hodi tezulta asidente trafiku tanba ne’e governo deside hodi halo despaxu ida ho numero 6/MKI/ MI/2020 dia 18 Novembro 2020 konaba proivizaun sirkulasaun veikulu pezado sira no kareta kontentor.

Leia mais...

Parlamentu Nasional autoriza Presidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo dekreta Estado Emergensia (EE) dala walu ho votus afavor 46 atu fo biban ba governu hodi asegura saúde publika no halo prevensaun maximu ba propagasaun surtu COVID-19.

Parlamentu Nasional autoriza Presidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo dekreta Estado Emergensia (EE) dala walu ho votus afavor 46.

Leia mais...

Kordenadora Geral Komisaun Nasional Kombate Surtu COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten numeru kazu positivu COVID-19 aumenta to’o ona 49, kompostu husi nain 37 rekuperadu no nain 12 sei iha sala izolamentu, maibe governu nafatin halo esforsu makas atu salva sidadaun sira husi virus mundial ida ne’e.

Kordenadora Geral Komisaun Nasional Kombate Surtu COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten numeru kazu positivu COVID-19 aumenta to’o ona 49, kompostu husi nain 37 rekuperadu no nain 12 sei iha sala izolamentu.

Leia mais...

Rezultado asesmentu ekipa implementador programa Planu Asaun Komunidade Saniamentu no Ijiene (PAKSI) iha munisipio Dili, identifika uma kain hamutuk 1340 mak laiha sintina no uma kain 90 mak laiha septic tank halo kanalizasaun direita ba esgotu sira.

Diretora Organizasaun Fundasaun Alola (FA), Maria Imaculada Guterres hateten iha munisipio Dili seidauk iha aldeia no suku ida mak deklara livre husi area la soe foer bo’ot arbiru tanba uma kain barak seidauk iha sintina ne’ebe iha septic tank laos kanaliza direita ba esgotu laran.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04