Terça, Novembro 24, 2020
Total visitors: 536534

Iha okaziaun hanoin hikas trajedia asasinato jurnalista nain lima (5) estranjeiru, rua (2) husi Australia, rua (2) Reinu Unido, no ida (1) Nova Zelandia, ka Balibo V, iha tinan 1975, Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Francisco Jeronimo deklara estado garante liberdade imprensa iha rai laran no trajedia Balibo V sei laakontese tan iha Timor-Leste.

Iha okaziaun hanoin hikas trajedia asasinato jurnalista nain lima (5) estranjeiru, ka Balibo V, iha tinan 1975, Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Francisco Jeronimo deklara estado garante liberdade imprensa iha rai laran no trajedia Balibo V sei laakontese tan iha Timor-Leste.

Nia salienta, jornalista iha liberdade tomak atu hakerek buat hotu bazeia ba faktu no lia loos no sira sei garantia laiha ida mak atu impende servisu jornalista sira nian.

“Ita presiza lei atu regulariza karik akontese krime iha liberdade imprensa. Ida ne’e mak ita presiza tanba ne’e ministerio ne’ebe hau tutela ba hare hela lei sira ne’e servisu hamutuk ho konselho imprensa (KI) no media sira hotu hare hamutuk saida mak diak ba Timor-Leste,” nia hateten bainhira partisipa iha serimonia komemorasaun trajedia Balibo V iha postu administrative Balibo, munisipio Bobonaro.

Nia rekoñese sei iha obstaklu limita servisu jornalista sira nian, maibe governu sei halo esforsu atu hadia no dezenvolve diak liu tan setor komunikasaun social hodi garantia liberdade imprensa iha rai laran no kontribui ba liberdade imprensa iha mundu.

Iha parte seluk, Eis Presidente da Republika, Jose Ramos Horta apresia ho esforsu ne’ebe konseilho imprensa no sentru nasional CHEGA halo hodi fo onra ba jornalista sira ne’ebe mate iha tinan 1975 to’o 1999 no garante liberdade imprensa iha rai laran.

“Ho sira nia sakrifisiu ita halo esforsu liu tan hodi garante liberdade imprensa iha Timor hodi kontribui liberdade imprensa iha mundu. Ita bele lakon buat barak, maibe buat ida ne’ebe ita labele lakon mak liberdade pensamentu no espresaun,” nia hateten.

Nia dehan, sosiedade Timor iha obrigasaun nudar timorense atu fo onra ba sakrifisio ne’ebe jornalista sira halo ona liu husi garante liberdade imprensa iha rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04