Quarta, Janeiro 20, 2021
Total visitors: 543764

Polisia Tranzito Nasional konsegue prende kareta governo 2 no motor governo hamutuk 19 tanba halo sirkulasaun iha munisipiu Dili ba aktividade privado iha loron finado sem karta autorizasaun husi parte intistituisaun rasik.

Polisia Tranzito Nasional konsegue prende kareta governo 2 no motor governo hamutuk 19 tanba halo sirkulasaun iha munisipiu Dili ba aktividade privado iha loron finado sem karta autorizasaun husi parte intistituisaun rasik.

Komandante Polisia Tranzito Nasional, Superientendente Joao Dos Reis hateten passa revista ne’ebe polisia halo durante loron feriado hahu husi dia 30 Outubro to’o dia 4 Novembro 2020 ba kareta no motor estado ne’ebe halo movimento iha loron finado, konsege prende kareta rua no motor 19 iha Dili laran.

“Motor ho kareta governo ne’ebe ita prende dadaun ne’e ita asegura ona iha Komando Jeral PNTL nune’e bele intrega ba Comisaun Anti Corupsaun (CAC) atu bele prosesu,” Komandante Tranzito Nasional Reis hateten.

Nia dehan, motor no kareta estado ne’ebe mak polisia prende ne’e utiliza husi funsionario publiku sira.

“Funsionario sira ne’ebe mak utiliza kareta no motor estado ne’e, ita sei aprezenta ba (CAC) atu bele prosesu no foti desizaun ba ema hirak ne’e, tanba ne’e sira nia kompetensia,” nia hateten.

Alende ne’e nia dehan, motor privado ne’ebe mak sira prende 49, no kareta privado ida (1) durantu tempu refere, tanba la kompleta dokumento kareta nian.

Entertanto Ponto Fokal Comisaun Anti Corupsaun (CAC), Euclides Madeira hateten, antes feriado ba loron finado nian ekipa konjuta halo ona karta ba Ministerio no Eskretariado Estado sira atu kontrola sira nia funsionario atu labele utiliza kareta ka motor estado iha loron feriado.

“Ba viaturas estado nia ne’ebe mak halo sirkulasaun iha loron feriado, tenke hetan lisensa ka autorizasaun husi superior ka hierarkia ba asunto serviso, no la’os asunto privado,” Pontu fokal Madeira hateten.

Nia dehan, ba funsionario sira ne’ebe mak hatene hela maibe finjido no lori viaturas estado nia iha loron feriado mak polisia prende, ne’e tenke prosesu.

“Baihira ita hetan ona relatorio husi polisia ita sei prosesu no halo karta chamada ba funsionario refere no lori ba prosesu investigasaun hodi fo sansaun,” nia dehan.

Nia dehan, konaba sansaun ne’ebe mak atu fo ba funsionario ne’ebe mak utiliza viaturas estado iha loron feriado, tenke liu husi prosesu investigasaun mak bele deside sansaun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04