Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo alerta ba autoridade lokal sira atu orienta komunidade sira halo asaun limpeza iha uma ninin sira atu prevene aan husi moras dengue.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo alerta ba autoridade lokal sira atu orienta komunidade sira halo asaun limpeza iha uma ninin sira atu prevene aan husi moras dengue.

Nia dehan tempu udan moras ne’ebe ataka komunidade makas mak dengue tanba susuk ne’ebe transmite moras ne’e moris iha bee laran entau komunidade mantein ambiente moos susuk laiha no sei la transmite moras.

“Buat barak ne’ebe ita bele halo la presiza osan hanesan hamos ita nia uma sorin sira, kalen aat sira kee rai kuak hakoi, masa sira doku metin, tanki bee nian tenke hamos no roupa sira hikar tau iha armari laran. Ne’e asaun simples ne’ebe ita hotu tenke halo la presiza osan tanba susuk tolun iha bee laran no bee laiha susuk mate,” nia hateten.

Nia rekonhese agora dadaun stok aimoruk abate atu oho susuk tolun no aimoruk atu rega susuk adulto laiha, maibe sira halo ona prosesu atu kompras hodi bele halo intervensaun, bainhira mosu kazu dengue iha komunidade.

Iha parte seluk, Chefe Suco Kaikoli, Hipolito Marques hateten konselho suku halao ona enkontru no hasai ona karta orientasaun ba chefe aldeia sira atu mobiliza komunidade sira halo limpeza kada semana atu prevene inundasaun no moras dengue tanba kada tinan sempre mosu inundasaun ho atakasaun moras dengue.

“Ita fo ona orientasaun ba kada aldeia atu kada sesta feira halo limpeza. Sira ne’ebe hela besik baleta tenke hamosu atu ita bele livre husi inundasaun no moras sira ne’ebe mosu iha tempu udan hanesan dengue,” nia hateten.

Nia dehan suco Caicoli hanesan mos fatin risku ba inundasaun no moras dengue tanba kada tinan iha tempu udan registu kazu tanba sira mobilize ona komunidade sira atu halo prevensaun ba moras no antisipasaun bainhira mosu inundasaun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04