Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Kordenadora Geral Komisaun Nasional Kombate Surtu COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten numeru kazu positivu COVID-19 aumenta to’o ona 49, kompostu husi nain 37 rekuperadu no nain 12 sei iha sala izolamentu, maibe governu nafatin halo esforsu makas atu salva sidadaun sira husi virus mundial ida ne’e.

Kordenadora Geral Komisaun Nasional Kombate Surtu COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten numeru kazu positivu COVID-19 aumenta to’o ona 49, kompostu husi nain 37 rekuperadu no nain 12 sei iha sala izolamentu.

Nia dehan sidadaun hotu-hotu iha responsabilidade atu kontribui ba esforsu ne’ebe governu halo hodi salva sidadaun sira husi moras ida ne’e, katak laiha sidadaun ida mak mate tanba moras COVID-19.

“Dala barak ami ekipa saúde deit mak koalia ema la fiar no ema tolok taan ami, maibe grasa Deus ho esforsu sira ne’e hotu to’o ohin loron ita registu 49 kazu no ita laiha kazu todan no laiha kazu mate. Ne’e susesu bo’ot ida ne’ebe ita nunka rekonese ida ne’e,” nia hateten liu husi konferensia imprensa iha salaun Palacio da Sinzas Ministerio da Saúde Kaikoli, Dili.

Nia rekonhese atendimentu barak mak sei presiza hadia iha servisu ida ne’e tanba ekipa pilar sira mos hasoru dificuldade no limitasaun oioin.

Nia hatutan, komisaun halo ona enkontru atu hare rekejitus sira hodi haforsa implementasaun Estado Emergensia ba dala sia nian hanesan taka pontu entrada sira no haforsa implementasaun medida protokolu prevensaun nian iha teritorio tomak.

Nia haktuir sira mos hola ona desizaun atu aplika sansaun ba sidadaun sira ne’ebe la kumpri protokolu prevensaun COVID-19 no regras iha fatin karantina no izolamentu tanba dadus hatudu kazu positive sira ne’e mai husi sidadaun sira ne’ebe iha fatin kuarentina laran.

Tuir dadus kumulativu COVID-19 iha loron 4 fulan Janeiru tinan 2021, hatudu katak total teste hamutuk 16885 no husi ne’e nain 406 sei hein rezultado no nain 49 mak positive kompostu husi nain 37 rekuperado ona no nain 12 sei iha sala izolamentu Dili no Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA). Total sidadaun ne’ebe sei iha fatin kuarentina hamutuk 313 no auto kuarentina nain 26 no sira ne’ebe pasa ona karantina loron 14 hamutuk nain 6974.

Iha parte seluk, komunidade Antonio Soares kongratula governu no entidade hotu ne’ebe hola parte iha servisu lina oin tanba sira nia servisu no sakrifisio to’o ohin loron laiha sidadaun ida mak mate tan COVID-19 hanesan nasaun seluk ne’ebe ema rihun mak mate.

“Iha buat barak mak seidauk lao ho diak presiza hadia no kontrola maximu liu tan, maibe ita mos tenke rekonese sira nia servisu sira hodi responde ba ameasa moras COVID-19,” nia hateten.

“Ita nafatin fo fiar ba governu halao sira nia knar no ita sidadaun sira mos tenke kontribui ba esforsu ida ne’e liu husi kumpri medida prevensaun sira tanba ita tenke hamutuk hodi luta hasoru inimigu ida ne’e.”

Nia enkoraja nafatin governu atu halao sira nia knar no responsabilidade tuir ekuadramentu legal no padraun ne’ebe iha hodi salva rai no povu ida ne’e husi surtu COVID-19.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04