Sábado, Junho 19, 2021

Hafoin loron tolu no kalan rua, lider nasional Kay Rala Xanana Gusmão ho familia toba hein mate isin iha sala izolamentu Vera Cruz, iha loron 15 fulan Abril, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, fo orientasaun ba ekipa Centru Integradu Gestão Crize Sala Situasaun (CIGC-SS) atu entrega mate isin ho inisial AB, ne’ebe mate ho Covid-19 iha loron 12 fulan Abril ba familia atu hakoi iha fatin ne’ebe familia indika.

Integradu Gestão Crize Sala Situasaun (CIGC-SS) atu entrega mate isin ho inisial AB, ne’ebe mate ho Covid-19 iha loron 12 fulan Abril ba familia atu hakoi iha fatin ne’ebe familia indika.

Lider nasional Kay Rala Xanan Gusmão, hateten asaun siviku ne’ebe nia hamutuk ho familia halao laos kontra no hatun governu, maibe hakarak kopera hadia servisu sira ba prevensaun no mitigasaun surtu Covid-19 iha rai laran.

“Laiha ema ida manan fali ema ida, ita mai iha ne’e la buka atu hatun se, atu hadia presepsaun povu nian konaba problema pandemia Covid-19, ne’e duni ita hotu sei ajuda nafatin estado no governu, ministerio da saúde no seguransa sira nian wainhira presiza ita atu koalia ho povu atu tuir regras.

Ita iha ne’e la dehan katak Covid-19 laiha, maibe ita bolu atensaun deit ba buat sira ne’ebe halo povu la fiar maka ita tenke muda. Ita la kritika, ita bolu atensaun deit atu muda, no imi muda ami apoia imi, ne’ebe laiha ema ida manan no lakon,” nia hateten iha Vera Cruz, Dili.

Iha oportunidade ne’e nia agradese ba ministra da saúde no ekipa CIGC, ne’ebe fo hanoin hamutuk no vontade hodi rezolve problema ida ne’e, no fiar katak ba oin povu hotu sei rona no apoia governu luta kontra surtu Covid-19 iha rai laran.

Nia garante prosesu funeral ba matebian sei tuir protokolu saúde nian, liu-liu familia sira tenke kumpri regras prevensaun uza maskara, fase liman beibeik, no halo distansia.

Entretantu, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak husu deskulpa ba familia matebian sira, liu-liu familia matebian dahuluk ne’ebe hakoi iha Metinaru tanba preokupasaun barak katak prosesu ladignu.

“Husu deskulpa ba familia sira ne’ebe mate hakoi uluk, balun dehan hakoi ladiak no laiha dignidade. Hau husu sira nia komprensaun atu tau ita ema barak nia saúde iha primeru lugar,” nia hateten.

Nia dehan problema ida ne’e tau atensaun maka kona ba protokolu saúde nian, no iha espekulasaun barak regras ne’e impoin desizaun governu nian, maibe lae ne’e protokolu saúde nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04