Sábado, Junho 19, 2021

Presidente Centru Logistika Nasional (CLN), Augusto Junior Trindade, hateten governu liu husi Ministeriu Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE) hasai ona plafon presu foos iha merkadu tantu nasional no rural labele liu husi $12,50 tanba governu kalkula ona presu iha armajen nasional bazea ba distansia.

Presidente Centru Logistika Nasional (CLN), Augusto Junior Trindade, hateten governu liu husi Ministeriu Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE) hasai ona plafon presu foos iha merkadu tantu nasional no rural labele liu husi $12,50.

Nia salienta presu foos iha armajen CLN kada munisipio la hanesan munisipio Ermera, Liquisa no Manatutu ne’ebe distansia besik presu $8,75 kada saku 25 kilograma, lahanesan ho munisipio Lautem, Covalima no seluk ne’ebe distansia dook.

“Husi Intervensaun merkadu ne’e agora dadaun asesu ona kompanhia lokal 143. Husi kompanhia sira ne’e hatama ona pedidu mai CLN ba foos purvolta 9,383 toneladas, ne’ebe maka ita prepara hela atu distribui. Foos ne’ebe sai ona husi armajen CLN ba intervensaun merkadu hamutuk ona 3,850 toneladas,” nia hateten iha via telefone.

Nia dehan kompania sira ne’ebe asesu ba foos iha CLN tenke hetan karta autorizasaun husi autoridade lokal atu justifika kompanhia sira ne’e mai duni husi postu administrative sira atu bele lori foos sira ne’e to’o iha merkadu lokal.

Nia hateten planu inisiu sira prepara foos 12,000 toneladas ba intervensaun merkadu iha munisipio 12 la inklui Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA) tanba sira iha pedidu anterior 3,000 toneladas.

Nia hatutan husi 12,000 toneladas foos ne’e kada munisipio ida iha direitu hetan 1,000 toneladas, maibe munisipiu balun hanesan Baucau, Covalima, Ermera, no Maliana demanda bo’ot liu tanba ne’e sira husu ona autorizasaun husi MKAE atu aumenta kuantidade.

Nia informa stok foos ne’ebe iha armajen CLN sei sufisiente hela, maibe sira mos hare hela produsaun iha rai laran, liu-liu epoka primeiru iha fin de fulan Abril ne’e atu bele sosa tan hodi asegura stok, maibe produsaun rai laran maka la to’o sei hare alternativa seluk maka hatama foos husi rai liur.

Iha parte seluk, Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten sira hetan foos 2,500 toneladas hodi distribui fali 250 toneladas ba kada postu adminsitrativu sira tanba ne’e operasaun iha mekradu lao hela.

“Presu merkadu ne’e determinadu ona, ne’ebe autoridade suku sira no ofisial polisia suku sira ami orienta atu kontrola, se ema balun ne’ebe maka faan folin liu husi presu ne’ebe determinadu maka ami sei foti sasan sira ne’e,” nia hateten.

Nia dehan kordenasaun servisu intervensaun iha merkadu lao diak tebes tanba kompanha sira ne’ebe atu asesu ba foos iha CLN tenke hetan rekomendasaun husi autoridade munisipio sira tanba ne’e fasil atu kontrola.

Nia informa sira seidauk simu informasaun ruma katak iha problema distribuisaun foos husi komunidade inklui presu foos iha merkadu, no sira mos simu keixa katak komunidade enfrenta aihan laiha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04