Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Diretor Departamentu Operasaun, iha Autoridade Inspesaun, Feskalizasaun Atividade Ekonomia, Sanitaria no Alimentar (AIFAESA), Gabriel da Costa hateten presu nesesidade baziku hanesan foos iha merkadu nasional no munisipio iha mudansa, maibe sei normal tanba la liu 10%.

Diretor Departamentu Operasaun iha AIFAESA, Gabriel da Costa hateten presu nesesidade baziku hanesan foos iha merkadu nasional no munisipio iha mudansa, maibe sei normal tanba la liu 10%.

Nia dehan dekretu lei no 29/2001 konaba presu justu hateten distributor no estabelesementu ekonomiku sira hasa’e folin sasan liu 10% maka konsidera krime, no tenke prosesu tuir lei.

“Tuir dekretu lei no 29/2001 konaba presu justu katak labele liu 10%. No ami hare katak sasan nesesidade baziku kontinua faan ho presu ne’ebe normal hela la liu 10%, tanba ne’e ami dehan nesesidade baziku sira iha merkadu capital Dili no munisipio presu normal hela,” nia hateten via telephone.

Nia hateten inspesaun sira nian iha empreza distributor foos hat iha rai laran, hare katak sira faan foos 25kg ho presu $10.50 s kada saka.

Nia konsente negosiante sira iha munisipiu mai sosa foos iha Dili no transporta ba munisipiu maka hasa’e folin, maibe la liu 10% hanesan balun hasa’e ba $12.50 to’o 14.50 tanba sira atu taka kustu ba transportasaun.

Nia informa sira iha total inspektur hamutuk nain 30, ne’ebe halao servisu inspesaun regular ba estabelesementu ekonomiku iha nasional no munisipio sira atu bele garantia presu nesesidade baziku ne’ebe stavel no kualidade produtu sira ba konsumedor sira atu konsumu iha situasuan emergensia laran.

Iha oportunidade ne’e nia apela ba konsumedor sira ne’ebe sente estabelesementu ekonomiku sira hasa’e folin sasan liu 10%, favor aprejenta nota kompra nian ba AIFAESA atu bele tun halo inspesaun no prosesu tuir lei.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu, deputada Rosalina Ximenes husu AIFAESA atu labele hein deit keixa husi konsumedor sira, maibe atu ativu halo inspesaun ba estabelesementu ekonomiku sira tanba iha loja balun faan sasan liu ona prazu, bele prejudika saúde publika ema nian.

“Ema ba sosa sasan iha loja balun katak sasan sira ne’ebe liu ona prazu mos sira sei kontinua faan, no sira hasa’e folin sasan sira, liu-liu foos iha munisipio no Dili,” nia hateten

Nia dehan situasaun agora, liu-liu estado emergensia, serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu halo limita movimentu produtu sira nian iha merkadu tanba ne’e servisu AIFAESA nian importante atu asegura konsumedor sira hetan aihan ne’ebe seguru no folin razoavel.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04