Diretor Executivu Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Dr. Alito Soares hateten bazea ba akordu entre parlamentu nasional no ministerio da saúde, sei indika mediku espesialista hodi halo check-up rutina no tratamentu ba membrus parlamentu no funsionario adminsitrasaun.

Diretor Executivu Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Dr. Alito Soares hateten bazea ba akordu entre parlamentu nasional no ministerio da saúde, sei indika mediku espesialista hodi halo check-up rutina no tratamentu ba membrus parlamentu no funsionario adminsitrasaun.

Nia salienta ho atividade outreach ou screening rutina ne’e bele halo prevensaun no deteksaun sedu ba moras kronika lahada’et sira ne’ebe politika sira sofre hodi kontribui mos ba redus kustu transferensia ba rai liur.

“Ohin akordu ne’e ekipa mediku sira bele mai halo outreach atu identifika sedu ba moras sira ne’ebe durante ne’e ita nia pais regista barak no halo referal ba rai liu hanesan moras kankru, fuan no rins,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia asina akordu koperasaun servisu entre parlamentu nasional no ministeriu da saúde iha salaun konferensia parlamentu, Dili.

Nia hateten servisu outreach ne’e halao mos iha orgaun tolu seluk hanesan iha presidensia republika, governu no tribunal rekursu, no halao mos iha komunidade jeral sira tanba prevalensia moras kronika lahada’et komesa a’as no hamosu komplikasaun, ne’ebe kustu tratamentu bo’ot.

Nia konsiente HNGV hanesan uniku hospital ne’ebe fornese atendimentu kuidadu sekundario no tersiariu, maibe enfrenta hela limitasaun oioin hanesan rekursu humanu, ekipamentu mediku no medikamentu.

Nia agradese ba parlamentu nasional ne’ebe fo ona konfiansa ba profesional saúde sira iha rai laran no sira sei halo esforsu tomak atu hadia kualidade atendimentu ba komunidade sira.

Entretantu, Presidente Parlamentu Nasional, Deputado Aniceto Longuinhos Guterres Lopes hateten lei estatutu membru parlamentu no funsionario garante direitu tratamentu saúde tanba ne’e tinan hira ba kotuk sira iha akordu ho hospital sira iha rai liur ho kustu ne’ebe bo’ot.

Nia dehan tratamentu sira ne’ebe avansadu labele halo iha rai laran kontinua halo transferensia ba rai liu, maibe ho akordu koperasaun ne’e bele redus ona gastus hodi kontribui haforsa sistema saúde nasional.

“Apela ba ema hotu ita fiar ita nia mediku sira, ita nia sistema saúde ne’ebe ita rasik harii. Liu-liu ba politika sira mai ita fo konfiansa ba ita nia mediku sira hodi reforsa ita nia sistema saúde, maibe ba ema hira ne’ebe iha osan avontade,” nia hateten.

Nia informa dadaun ne’e iha postu tratamentu saúde parlamentu nasional iha mediku jeral ida no enfermeiru ida.

Nia mos hato’o apresiasaun ba servisu makas no didikasaun profesional saúde sira nian hodi fo prestasaun kuidadu saúde ne’ebe diak ba populasaun tomak iha situasaun ne’ebe kritiku ho limitasaun oioin ne’ebe nasaun enfrenta.