Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa sira simu tan doasaun kama kompleta ho kulsaun, sumasu, hena no meja hamutuk unidade 400 husi Korea International Cooperation Agency (KOICA), hodi hasa’e protidaun fasilidade izolamentu iha munisipiu sira.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa sira simu tan doasaun kama kompleta ho kulsaun, sumasu, hena no meja hamutuk unidade 400 husi Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Nia dehan antes ne’e KOICA apoia ona kama unidade 100 no kama hira ne’e tau ona iha sala izolamentu munisipiu Ermera tanba fulan rua liu ba kazu Covid-19 deteta a’as presiza izola. No iha tempu badak sei to’o tan kama eletriku unidade 50 atu instala iha fatin Intensive Care Unit (ICU).

“Ita bo’ot sira hare, wainhira Covid-19 laiha sentru saúde no postu saúde sira iha munisipiu fasilidade no ekipamentu sira limitadu tebes tanba orsamentu jeral do estado labele kompleta hotu kedas tuir ita nia hakarak tenke mai ho prioridade, maibe ho Covid-19 governu tau osan no parseru sira apoia ita bele investe ba protidaun sistema nasional saúde husi rekursu humanu, lojistika, ekipamentu mediku, transporte,” nia hateten hafoin simu doasaun kama husi KOICA iha salaun enkontru Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia hateten dadaun ne’e ekipa Australia Medical assistance Team (AUSMAT) servisu hamutuk ho ekipa nasional sira fo atendimentu no fahe mos konhesementu konaba atendimentu emergensia sira atu hasa’e konhesementu no abilidade profesional saúde sira nian.

Nia informa kama 400 ne’e sei distribui ba munisipiu sira tuir nesesidade ne’ebe iha, liu-liu munisipiu sira ne’ebe iha ona fatin izolamentu.

Entretantu, Reprejentante Organizasaun Mundial Saúde (OMS), Dr. Arvind Mathur hateten governu iha estratejia ne’ebe diak tebes atu halo teste, buka tuir kontaktu, kuarentina no izolamentu ba kazu Covid-19, maibe servisu atendimentu sira ne’e tenke extende ba munisipiu sira.

“Lori OMS nia naran ami re-afirma ami nia suporta, liu-liu mobiliza apoia sira husi parseiru jenerozu sira hanesan KOICA intermus finanseiru no tekniku atu ajuda minsiterio da saúde asegura ema hotu livre husi infesaun Covid-19 no garantia servisu atendimentu esensial sira seluk mantein no kontinua,” nia hateten.

Iha parte seluk, Diretora KOICA, iha Timor-Leste, Eunju Cha hateten pandemia global ne’e ejiji nasaun hotu demostra kolaborasaun no solidaridade profunda atu apoia nasaun ne’ebe hasoru situasaun kritiku.

“KOICA no OMS kontente bele hola parte atu fo apoia fasilidade izolamentu nian hanesan kama ne’ebe distribui ona ba fatin izolamentu sira no ami kontinua servisu ho governu no parseriu seluk nafatin fo apoia ba povu Timor-Leste liu husi ministerio da saúde iha area ne’ebe presiza,” nia hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04