Sexta, Janeiro 21, 2022

Komandu Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) la autoriza komunidade sira lori tua no ba konsumu iha semiteriu ka rate sira inklui iha loron finadu.

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustinho da Costa, hateten relasiona ho komemorasaun loron finadu iha fulan Novembru oin, komunidade hotu bele selebra tuir kultura Timor nian maibe labele lori tua ba konsumu iha semiteriu.

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustinho da Costa, hateten relasiona ho komemorasaun loron finadu iha fulan Novembru oin, komunidade hotu bele selebra tuir kultura Timor nian maibe labele lori tua ba konsumu iha semiteriu.

Nia dehan, liga komemorasaun finadu ne'ebe akontese iha tinan kotuk sempre hamosu hahalok krimi tanba komunidade sira lori tua ba hemu iha rate ikus mai lanu sira komesa halo krimi, ta malu no baku malu.

"Iha tinan ida ne'e Komandu PNTL orienta ona ba komandu munisipiu hotu atu labele autoriza komunidade sira lori tua ba konsumu iha semiteriu nune'e bele halo prevensaun ba aktu krimi," Komisario Costa hateten iha Aileu.

Nia dehan, komandu mos sei destaka membru kada ekipa iha semiteriu sira hodi kontrola no cek point ba komunidade sira ne'ebe mak lori aifunan ba tau iha rate no misa iha igreja no kapela sira hotu sei akompanha ho polisia.

"Ita sei garante seguransa maximu hahu iha dia 27 to'o dia 7 Novembru sirkular ne'e ba asegura seguransa ne'e ita hatun ona ba komandu munisipiu sira," nia dehan.

Alende ne'e, nia husu ba komunidade hotu iha Timor laran atu kumpri nune'e bele selebra loron santu no finadu ho familia sira ho diak no tuir nafatin protokolu husi ministeriu saude ba prevensaun Covid-19 nian.

Entretantu, Komandante Munisipiu Aileu Jorge Monterio, hateten iha komandu Aileu fahe ba ekipa haat hodi asegura seguransa ba komunidade sira hahu husi misa no destaka mos ba iha seminteriu tolu iha Aileu vila no ba postu admistrativu haat iha Aileu ne'e asegura husi esquadra sira.

"Ita preparadu ona no hahu halo ona servisu cek point ba komunidade sira ne'ebe halo movimentu husi Dili ba foho liu-liu Ainaru, Covalima no Aileu rasik, ita kontrola dokumentu sira nune'e mos kuatidade tula pasajeru," Komandante Aileu Superientendente Monterio hateten.

Nia dehan, Aileu hanesan dalan entrada ba munisipiu Ainaru no Covalima no Manufahi, tanba ne'e komandu Aileu nafatin fortifika kontrolu ba movimentu ema hotu nian ne'ebe mak tama no sai husi Dili.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04