Domingo, Janeiro 17, 2021
Total visitors: 543447

Labarik minoridade hahu husi tinan 17 tun mai kraik polisia la autroiza kondus kareta no motor iha dalan publiku tanba, idade seidauk to’o no seidauk iha karta kondusaun.

Komandante Polisia Munisipio Dili Superientendente Xefe Henrique da Costa hateten, Ema ne’ebe mak autoriza kondus kareta no motor iha dalan publiku tenke iha karta kondusaun, ema ne’e idade liu husi 18 anos, menus husi ne’e la autoriza.

Leia mais...

Polisia Komando Munisipio Dili kaptura ona joven nain tolu (3) ne’ebe mak sempre naok motor komunidade nian iha fatin publiku nune’e mos iha komunidade nian uma.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, joven nain tolu ne’e polisia kaptura no submete ona ba sela detensaun durante 72 oras tanba sira komete krime furtu agravado iha area Dili laran.

Leia mais...

Polisia Komando Munisipio Dili kaptura ona joven mane nain rua (2) ne’ebe mak halo asalto sexual ba feto nain rua, no tenta atu oho iha Bairu-Pite Dili.

Segundo Komandante Superientendente Euclides Belo hateten, joven nain rua ne’e polisia kaptura flagrante delitu tanba hetan lalais informsaun husi komunidade no polisia to’o kedan fatin akontesimento hodi halo kapturasaun.

Leia mais...

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten rezultado peskiza ai-han no nutrisaun tinan 2020, hatudu prevalensia labarik idade fulan 0 to’o 59 sofre malnutrisaun raes badak sei 47.1%, maske tun duni 3% kompara ho prevalensia 50.2% iha tinan 2013 nian.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten rezultado peskiza ai-han no nutrisaun tinan 2020, hatudu prevalensia labarik idade fulan 0 to’o 59 sofre malnutrisaun raes badak sei 47.1%, maske tun duni 3% kompara ho prevalensia 50.2% iha tinan 2013 nian.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04