Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Lideransa husi grupu arte marsiais Ikatan Keluarga Silat Kera sati (IKS) no arte ritual 77 husu ba membru sira atu hapara violensia entre grupu no kria paz estabilidade iha rai doben Timor-Leste.

Lideransa husi grupu arte marsiais Ikatan Keluarga Silat Kera sati (IKS) no arte ritual 77 husu ba membru sira atu hapara violensia entre grupu no kria paz estabilidade iha rai doben Timor-Leste.

Leia mais...

Polisia Komando Munisipio Dili hasai regulamento ida hodi regula labarik sira movimento sapato roda iha dalan publiku, tanba ne’e bainhira polisia hetan sei kriminaliza inan ho aman tanba autoriza oan utiliza sapato roda iha dalan publiku.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Euclides Belo, hateten movimento sapato roda iha dalan publiku ne’e implika tebes ba asidente tanba ne’e husu inan aman labele autoriza oan uza sapato roda.

Leia mais...

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, Iha ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten rezultado final peskiza ai-han no nutrisaun tinan 2020, hatudu malnutrisaun kronika ou raes badak registu a’as iha munisipio Ermera ho 63.4%, no munisipio Ainaro 60.3%, no Rejiaun Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA) 57.1%.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, Iha ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten rezultado final peskiza ai-han no nutrisaun tinan 2020, hatudu malnutrisaun kronika ou raes badak registu a’as iha munisipio Ermera ho 63.4%, no munisipio Ainaro 60.3%, no Rejiaun Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA) 57.1%.

Leia mais...

Xefe Peskijador Fundasaun Mahein (FM), Sancio Xavier hateten, polisia PNTL presija tau atensaun ba minoridade sira ne’ebe mak utiliza transporte hanesan kareta no motor halo movimento iha dalan publiku tanbe ne’e rsiku ba sira nia vida no mos ema seluk nian.

Xefe Peskijador Fundasaun Mahein (FM), Sancio Xavier hateten, polisia PNTL presija tau atensaun ba minoridade sira ne’ebe mak utiliza transporte hanesan kareta no motor halo movimento iha dalan publiku tanbe ne’e rsiku ba sira nia vida no mos ema seluk nian.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04