Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Governu liu husi Ministerio da Saúde (MdS) no Ministerio Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) husu kolaborasaun inan aman sira autoriza oan sira ho idade tinan 12 ate 17 simu vasina Pfizer atu sira iha imunidade forte tanba virus SARS-CoV-2 sei iha hela.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha ministerio da saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten sira prepara ona karta aseitasaun ba inan aman sira atu asina hanesan meus ida autoriza oan sira simu vasina.

Leia mais...

Diretora Sentru Edukasaun no Informasaun Ambiental, iha Sekretaria Estado Ambiente (SEA), Aménica Machado Fernandes hateten joventude brigade ambiental nain 46 hetan formasaun konaba tekniku estabelese biopori iha sidade laran hodi prevene inundasaun.

Diretora Sentru Edukasaun no Informasaun Ambiental, iha Sekretaria Estado Ambiente (SEA), Aménica Machado Fernandes hateten joventude brigade ambiental nain 46 hetan formasaun konaba tekniku estabelese biopori iha sidade laran hodi prevene inundasaun.

Leia mais...

Ministeriu Turismu Comersio Industria (MTCI) halao konsultasaun nasional esbosu dekretu lei fortifikasaun ai-han hodi halibur opiniaun no sujestaun sira husi liña minsiteriu no parseiru servisu sira ba eleborasaun final antes lori ba Konselho Ministros hodi halo diskusaun no aprovasaun.

Ministru MTCI, Jose Lucas do Carmo da Silva hateten fortifikasaun ai-han ne’e politika ida atu kontribui ba hadia estado nutrisaun populasaun sira nian.

Leia mais...

Komisaria Komisaun Direitu Labarik (KDL), Dinorah Granadeiro ejiji Ministerio Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE) atu aselera elaborasaun lei kontra trabalho infantil hodi fo biban ba instituisaun relevante sira halo asaun protese labarik sira.

Komisaria Komisaun Direitu Labarik (KDL), Dinorah Granadeiro ejiji Ministerio Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE) atu aselera elaborasaun lei kontra trabalho infantil.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04