Chefe Departamentu Moras Lahada’et, iha Ministerio da Saúde, Doutor Frederico Bosco hateten rezultado peskiza global tabaku ba joven sira iha tinan 2019, hatudu taxa foinsa’e idade tinan 13 to’o 15 uza tabaku sei 30% maske tun duni 12% kompara ho taxa 42% iha tinan 2013 nian.

Chefe Departamentu Moras Lahada’et, iha Ministerio da Saúde, Doutor Frederico Bosco hateten rezultado peskiza global tabaku ba joven sira iha tinan 2019, hatudu taxa foinsa’e idade tinan 13 to’o 15 uza tabaku sei 30% maske tun duni 12% kompara ho taxa 42% iha tinan 2013 nian.

Nia haktuir katak maske iha redusaun 12%, rezultadu refere la garante taxa ne’e sei tun tan tanba fator barak ne’ebe kontribui ba foinsa’e sira uza tabaku nafatin.

“Sira agora mak la fuma, maibe ita lahatene depois tama universidade sira bele fuma fali tanba fator ambiente kontinua eziste hanesan sigaru sei kontinua faan rahun, kios sira faan sigaru ba labarik minoridade sira, entaun fator sira ne’e sei kontribui taxa aumenta fali,” nia hateten via telefone.

Nia dehan, tuir perspetiva ministerio saúde nian katak rezultadu refere hetan tanba iha tinan 2016, wainhira rejime kontrolu tabaku tama iha vigor hahu ona troka embalagen tabaku nian ho mensajen sanitaria perigu tabaku ba saúde, bandu promosaun ba produtu tabaku, no halo kampanha hodi hasa’e konsiensia publika kona ba perigu tabaku ba saúde.

Nia hatutan, lei regime kontrolu tabaku artigu 15 kona ba proibisaun faan produtu tabaku ba ema idade 17 mai kraik, no iha artigu 17 bandu faan sigaru rahun ou lulun, maibe realidade vendedor sira faan ba labarik nafatin, no faan rahun tanba linha ministerio relevante sira ne’ebé responsabiliza atu implementa artigu sira ne’e la kria kondisaun atu bele implementa lei ne’e hodi fo sansaun ba vendedor ne’ebe faan sigaru ba labarik sira.

Iha parte seluk, Manager Organizasaun Aliansa Nasional Controlu Tabaku Timor-Leste (ANCT-TL), Sancho Fernandes hateten peskiza ne’e hatudu durante tinan nen (6), husi tinan 2013 to agora, konsegue redus deit 12%, maibe atu mantein no redus tan tenke haforsa implementasaun lei.

“Ami nia hare ita tenke koalia lolos implementasaun lei seidauk diak, liu-liu artigu sira ne’ebé koalia kona ba produtu tabaku ba labarik minoridade seidauk implementa. Ezemplu lei dehan labele fa’an tabaku ba labarik minoridade tinan 17 mai kraik, maibe realidade fa’an hela,” nia hateten.

Nia dehan, rezultado peskiza ne’ebe sira halao iha inisio 2020, hatudu vendedor 60% husi nain 500 faan sigaru ba labarik idade minoridade sira, no fa’an rahun lulun 4 ho presu 0,25 centavus.

Iha oportunidade ne’e, nia husu governu atu implementa regime kontrolu tabaku ho seriu hodi salva sidadaun sira husi moras kronika lahada’et sira, ne’ebe oho ema barak ona iha rai laran hanesan kankru oioin, atakasaun fuan, stroke, no seluk tan.

“Ami rekomenda estabelese Konselho Nasional Kontrolu Tabaku atu bele iha planu ne’ebe integradu hodi halo intervensaun no implementa lei, liu-liu hare mos presu minimu ba tabaku no taxa tabaku tanba agora dadaun presu tabaku baratu tebes, no taxa ne’ebe iha ki’ik $19 kada kilograma,” nia husu.