Segunda, Janeiro 25, 2021
Total visitors: 544459

Ministro Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MCAE), Eng. Joaquim Amaral apela ba joventude sira ne’ebé hetan ona formasaun iha sentru formasaun sira iha Timor-Leste laran ne’e la bele buka deit servisu maibe oinsa bele harii negosiu rasik atu bele emprega mos jovens sira seluk.

Ministro Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MCAE), Eng. Joaquim Amaral apela ba joventude sira ne’ebé hetan ona formasaun iha sentru formasaun sira iha Timor-Leste laran ne’e la bele buka deit servisu maibe oinsa bele harii negosiu rasik atu bele emprega mos jovens sira seluk.

“Hau nia menssagen badak katak hau hakarak felisita formando sira. Ne’e hanesan oportunidade ida ba ita boot hetan husi sentru ida ne’e, favor uza abilidade, skill sira ne’ebé iha, laos buka servisu maibe se bele imi hamutuk harii servisu. Ne’e mak importante. Bele organiza aan harii servisu ba imi nia aan rasik, ida ne’e sei ajuda ita barak liu atu ita sai husi difikuldade sira ne’ebé ita hasoru,” nia esklarese.

Nia esplika tan katak tanba Timor-Leste agora dadauk hasoru difikuldade ne’ebé boot mak ekonómiku tanba menus rekursu humanu no kampu traballo, tanba ne’e MCAE husu ba joventude sira ne’ebé hetan ona formasaun iha sentru formasaun sira iha rai laran bele harii servisu rasik.

“Difikuldade ekonomiku ne’ebé ita nia rai hasoru, tanba ne’e mak ita boot sira la bele senti katak ho skill ne’ebé iha ita boot sira laiha kbiit atu bele harii servisu. Ita boot sira oportunidade tebe-tebes atu bele servisu hamutuk koñese malu ona iha ne’e bele halo servisu,” dehan Ministro Joaquim Amaral.

Nia salienta katak setor privadu presisa tebes formandu sira nia skill atu bele ajuda Timor-Leste nia setor privadu halo servisu ho kualidade.

“Tanba ita boot sira sai husi sentru ne’ebé ho kualidade diak,” Ministru haktuir.

Entretanto, formando Joanico Fernandes, hateten skill ne’ebé nia hetan iha sentru formasaun Tibar ne’e hanesan bukae hodi ajuda nia vida moris.

“Oportunidade ne’ebé hau hetan iha sentru formasaun Tibar ne’e, hau orgullo tebes tanba bele aprende buat foun barak liu-liu iha area construsaun jeral. Matenek ne’ebé hau hetan hanesan bukae ida hodi sustenta hau nia vida moris,” nia haklean.

Konaba ba apleu Ministru MCAE atu harii servisu rasik, nia hatete katak sei buka fundus oituan hodi fasilita sira nia aktividade.

“Tanba ita halo buat ruma ne’e presisa fundu. Matenek ka skill ne’ebé durante ne’e hau hetan iha sentru formasaun, hau prontu apoiu setor dezenvolvimentu atu dezenvolve Timor-Leste iha futuro mai,” tenik nia.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04