Polisia Komando Munisipio Dili kaptura ona joven nain tolu (3) ne’ebe mak sempre naok motor komunidade nian iha fatin publiku nune’e mos iha komunidade nian uma.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, joven nain tolu ne’e polisia kaptura no submete ona ba sela detensaun durante 72 oras tanba sira komete krime furtu agravado iha area Dili laran.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, joven nain tolu ne’e polisia kaptura no submete ona ba sela detensaun durante 72 oras tanba sira komete krime furtu agravado iha area Dili laran.

“Joven nain tolu ne’e ita kaptura bazeia ba keixa ne’ebe mak komunidade sira hato’o katak sira nia motor lakon,” Superientendene Belo dehan.

Nia dehan, joven nain tolu ne’e kaptura iha area Manleuana Air terjun nian, husi operasaun ne’e mak komandante no mos membro sira halo iha tuku tolu (3) madrugda.

“Iha kapturasaun ne’e ita mos prende motor hat ho marka Mio Beat no ida seluk laiha xapa matrikula, ne’ebe mak joven nain tolu ne’e naok no oras ne’e dadaun ita asegura ona iha komando Dili,” nia dehan.

Tanba ne’e husu ba komunidade sira ne’ebe mak hela iha Dili laran sente motor lakon bele mai konfirma iha komando Polisia Munisipio Dili maibe tenke lori nia dokumentos nune’e bele provas katak motor ne’e nia nain duni.

“Labele bosok, kuandu bosok ne’e tipu de krime ida, ami espera katak sira ne’ebe mak sai hanesan lejada ba sasan lakon ne’e bele mai reklama,” nia husu.

Alende ne’e nia dehan, komandu mos indetifika tan fatin balun no suspeitu balun ne’ebe mak komete iha aktu krime furtu ne’e.

Entretanto, Komunidade Nelson Martins hateten, uluk iha 2019 ne’e nia mos vitima ona tanba ema deskonhesido naok nian motor iha jardim Largo Licedere maibe to’o ohin loron lahetan.

“Maibe dadaun ne’e agradese tanba polisia bele esforsu hodi buka tuir ema sira ne’ebe mak sempre naok motor iha fatin publiku sira nune’e bele ba hatan ba aktu krime ne’ebe mak nia komete,” nia salienta.

Tanba ne’e nia dehan, esforsu ne’ebe mak polisia halo diak tebes nune’e ema hotu ne’ebe mak utiliza motor halo movimento bainhira para iha fatin publiku sira mos sente seguro.