Sábado, Junho 19, 2021

Polisia Komando Munisipio Dili hasai regulamento ida hodi regula labarik sira movimento sapato roda iha dalan publiku, tanba ne’e bainhira polisia hetan sei kriminaliza inan ho aman tanba autoriza oan utiliza sapato roda iha dalan publiku.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Euclides Belo, hateten movimento sapato roda iha dalan publiku ne’e implika tebes ba asidente tanba ne’e husu inan aman labele autoriza oan uza sapato roda.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Euclides Belo, hateten movimento sapato roda iha dalan publiku ne’e implika tebes ba asidente tanba ne’e husu inan aman labele autoriza oan uza sapato roda.

“Ita halo ona regulamento ida husi lei kodigo estrada nian, hodi kontrola bainhira ita hetan labarik sira uza sapato roda iha dalan, polisia sei kriminaliza inan aman,” nia hateten.

Nia dehan, regulamento ne’e inan aman mak sei kriminaliza tanba sira mak sosa sapato roda ba oan no autoriza oan sira halo movimento iha dalan publiku ho sapato roda no la kontrola oan sira.

“Sapato roda ne’e ita bando tanba kontribui makas ba asidente no riksu bo’ot ba labarik sira nia vida tanba ne’e husu inan aman kontrola oan sira no labele autoriza ona sira uza sapato roda,” segundo komandante Belo dehan.

Alende ne’e nia dehan, sapato roda ne’e tipo desporto ida maibe iha Timor-Leste seidauk iha legalidade tanba ne’e husu ba publiku atu bele komprende no kumpre.

“Bainhira ita hetan labarik sira uza sapato roda ita halo prensaun no bolu inan aman prense deklarasaun no prosesu tuir dalan legal tanba ne’e krimi,” nia informa.

Iha sorin seluk Komisaun Nasional Direito Labarik (KNDL), Komisaria Dinorah Granadeiro hateten, regulamento hotu ne’ebe mak parte seguransa sira hasai hodi regula movimento ema hotu nian ne’e tanba perigojo ba vida tanto labarik minoridade ka ema bo’ot.

“Tanba ne’e Komisaun nafatin husu ba inan aman, atu labele halo tuir oan sira nia hakarak ba buat sira ne’ebe la fo valor iha futuru,” Komisaria Granadeiro hateten.

Tanba ne’e nia dehan, movimento sapato roda ne’e risku bo’ot la baraik sira iha dalan publiku nune’e mos ema seluk nian vida, tanba ne’e inan aman tenke tau atensaun ba asunto ne’e.

“Iha lei kodigu estrada ne’e bandu movimento aktividade hotu iha dalan publiku tanba ne’e dalan publiku ne’e kareta ho motor nia dalan la’os sapato roda,” nia hateten.

Tanba ne’e responsabilidade moral inan aman ba oan sira importante no tenke kontrola oan sira nia movimento tanba sapato roda ne’e la’os buat diak, nia mos bele hamate ema nia vida.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04