Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Komisaria Direitu Labarik Timor-Leste, Dinorah Granadeiro hateten falta legislasaun sai hanesan dezafiu bo’ot ida ba servisu promosaun no protesaun ba direitu labarik nian tanba seidauk iha lei ne’ebe adekuadu atu garantia prestasaun servisu ba labarik sira.

Komisaria Direitu Labarik Timor-Leste, Dinorah Granadeiro hateten falta legislasaun sai hanesan dezafiu bo’ot ida ba servisu promosaun no protesaun ba direitu labarik nian.

Nia salienta lei protesaun labarik no kodigu labarik ne’ebe tinan barak ona sei pendente hela iha parlamentu nasional, seidauk halo diskusaun.

“Grasa de Deus, Komisaun F parlamentu nasional tau ona prioridade lei protesaun labarik, ne’ebe sei diskute iha semana ida ne’e. Ida ne’e hanesan progressu ida ne’ebe ita espera depois ida ne’e bele hetan aprovasaun no vigor,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu Plataforma online Covid-19 ba Protesaun Labarik iha Salaun Kofi Anan Kampaun UN, Kaikoli, Dili.

Nia espera ema hotu bele hola parte no partisipa maximu iha prosesu diskusaun publika ba lei protesaun labarik nian atu bele elabora lei ne’e diak hodi fo duni protesaun ba labarik sira.

Nia dehan baze legal ne’e sai rekursu ida ba ministerio kompetente sira, ne’ebe servisu ba area labarik nian atu implementa hodi asegura labarik sira hotu goja sira nia direitu ho dignu.

Nia informa alende ne’e orsamentu sai mos dezafiu ida ba servisu promosaun direitu labarik nain tanba orsamentu annual la fo prioridade ba asuntu sira ne’ebe ligadu ho labarik sira, liu-liu setor edukasaun no saúde, orsamentu ne’ebe aloka ki’ik tebes.

Iha parte seluk, Adjunto Reprejentante UNICEF, iha Timor-Leste, Scott Whoolery hateten baze legal buat ida ne’ebe falta tebes iha Timor-Leste, maibe dadaun ne’e halao hela esforsu atu hare legislasaun sira no meilhora prestasaun servisu ba labarik sira.

“Legislasaun ne’e buat ida ne’ebe falta tebes iha Timor-Leste, agora dadaun esforsu hela atu meilhora legislasaun sira labarik nian. Laos deit ida ne’e importante hare oinsa atu reforsa implementasaun legislasaun sira no kampanha sensibilizasaun direitu labarik nian,” nia hateten.

Nia dehan dezafiu bo’ot ne’ebe Timor-Leste enfrenta maka asesu ba prestasaun servisu sira hanesan nutrisaun sei sai problema seriu iha Timor-Leste tanba ne’e entidade hotu tantu estado, governu, sosiedade no inan aman sira tenke hatene labarik sira nia presiza no risku ne’ebe sira hasoru atu bele fo asistensia ne’ebe apropriado tuir nesesidade ne’ebe iha hodi responde ba labarik sira nia situasaun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04